اقدامات پیشگیری از انفجار معدن با شکسته

اقدامات پیشگیری از انفجار معدن با شکسته

ناگفته های انفجار معدن زغال سنگ یورت

 • >
 • >
 • >
 • >

20 ژوئن 2017 ... انفجار معدن آزادشهر به عنوان نماینده بخش معدن کشور و اشتغال بیش از ۱۴۰ ... در گزارش پیش رو به واکاوی حواشی این حادثه پرداخته و با بررسی عوامل...

نعمتزاده، هیات مدیره معدن آزادشهر را احضار کرد/زمزمه قصور…

 • >
 • >
 • >
 • >

4 مه 2017 ... در پی وقوع حادثه انفجار در معدن زغال زمستان یورت آزادشهر رییس سازمان نظام ... به گزارش نامه نیوز ، وی در ادامه با اشاره بر اینکه معادن زغالسنگ یکی از معادن ... وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات باعث شد تا فرضیه قصور مدیریتی در بروز این .... 26 علت شایع درد زیر دل در زنان +روش درمان ... طلسم عجیب استقلال چطور شکسته شد؟

دریافت فایل

 • >
 • >
 • >
 • >

2. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز. اﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ... ژﺋﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﻨﮓ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ اﻧﻔﺠﺎر و ﻣﻘﺪار ﺧﺮج در ﻫﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ را ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ .... ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺪاري ﺳﻨﮓ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ..... ﺗﻮان ﻣﺠﺪدا در آن ﭼﺎل ﺣﻔﺮ ﮐﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ. ﺧﺮج. ﮔﺬاري ﻧﻤﻮد و...

حبس 6 تا 13 نفر در معدن یورت/ قول وزیرکار به کارگران/تعیین…

 • >
 • >
 • >
 • >

4 مه 2017 ... با گذشت حدود یک روز از حادثه، امدادرسانی به حادثه دیدگان معدن در حالی ادامه دارد که به رغم ... 14:28: استشمام بوی گاز قبل از انفجار معدن ادعای عوامانه است .... های بی نتیجه سیاسی، شاهد اقدامات جدی برای پیشگیری از حوادث مشابه نیستیم. ..... روحانی: ضربه به برجام، ضربه به امنیت منطقه و جهان است/ شکستن میز مذاکرات هنر...

اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه اداره کل تعاون، کار و رفاه…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺮﯾﻊ. روي آورد. ه اﺳﺖ . اﺳﺎﺳﺎ. ﺷﮑﺴﺘﻦ. ﺳﻨﮓ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔ. ﺎده. از. ﻣﻮاد. ﻣﻨﻔﺠﺮه ... دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﺎدن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . ﻣﺘﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ..... اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر. ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ.

احتمال پلمب معدن زمستان یورت گلستان وجود دارد/ تامین…

 • >
 • >
 • >
 • >

10 مه 2017 ... نماینده مردم آزادشهر در مجلس از احتمال پلمب شدن معدن زمستان یورت گلستان تا ... خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آخرین وضعیت حادثه انفجار و ریزش معدن ... شده کیفیت اقدامات انجام شده برای امداد و نجات عنوان کردو گفت: مشکلات .... دستگاهها در پیشگیری ازبحران موفق نبودند/ نقش موثر نوسازی تجهیزات درکاهش میزان حوادث.

ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻼﯾ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. : ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از زﺣﻤﺎت ..... اﻧﻔﺠﺎر و رﯾﺰش ﻣﻌﺪن .... . .... اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ دﻫﺪ ..... ﺎن و ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدي. آﻧﻬﺎ، ا.

راﻫﻨﻤﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻔﺠﺎر در…

 • >
 • >
 • >
 • >

ان ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت ... ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ..... ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ... ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎر. ﻧﻮع ﭘﻴﺎﻣﺪ. ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي. (. درﺻﺪ. ) اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف درﺟﺎ. 1. ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ. 1514.

مواد شیمیایی منبسط شونده مهندسی معدن کلیه علوم وابسته به…

 • >
 • >
 • >
 • >

با حفاری وآرایش چالها در جهت های خاص می توان شکسته شدن دیواره چالها را هدایت نمود ... شده و تقریبا مشابه مواد منفجره در هنگام انفجار عمل کرده و باعث پرتاب سنگ می گردد. ... برای درست کردن مجدد ماده ، باید مواد باقی مانده درون سطل را خالی کرده وسپس اقدام به...

ایمنی در معادن روباز

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ... ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺠﺪﺩ. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ. 3 ... ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺩﻭﻏﺒﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﻱ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ،ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ،ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. .... (ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻴﺸﻪ ﻭ ﭼﻜﺶ)ﺷﻜﻞ. 6.

كار درمعدن وصحت

 • >
 • >
 • >
 • >

عمليات استخراج. معدن . با دانستن خطرات. صحي و اثرات طوالني مدت آن روي سالمتي و با. اقدامات. پيشگيرانگ براي كاهش اين خطرات در. همگ معادن،. كارگران معادن و ديگر مردم...

پیام های تاثر و تالم در باره انفجار معدن آذر شهر به خانواده ها…

 • >
 • >
 • >
 • >

6 مه 2017 ... پیام های تاثر و تالم در باره انفجار معدن آذر شهر به خانواده ها و اهالی روستا ها و کارگران ایران .... در شرایطی کارگران معدن با شرایط سخت در معادن کار می کنند و دستمزد ناچیز ... و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی، اقدامات لازم را انجام دهند. ..... او نشان داده است که برای درهم شکستن اعتراض کارگران معدن دستورشلاق زدن...

امکان تکرار انفجار «زمستان یورت» در معدن «راور» –…

 • >
 • >
 • >
 • >

23 جولای 2017 ... ابراهیم اسلامی، عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار با تایید وجود مشکلات ایمنی در معادن استان کرمان میگوید حادثهای که روز چهارشنبه...

انفجار معدن در گلستان با 15 مصدوم / 40 کارگر محبوس…

 • >
 • >
 • >
 • >

3 مه 2017 ... انفجار معدن در گلستان با 15 مصدوم / 40 کارگر محبوس شده اند رکنا. ... ریزش مو · درمان ریزش ابرو · بامادر اهورا در اینستاگرام آشنا شدم / اهورا خواب بود که وسوسه شدم و!!! ... صحنه وحشتناک شکسته شدن پای بسکتبالیست حرفه ای در جریان بازی + فیلم .... ۰۹:۵۱ اعتراف عجیب خانم بازیگر به اقدام سیاه یک کارگردان در ۱۶...

آیین نامه ایمنی در معادن

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در. ﻣﻌﺎدن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ... ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺿﻮاﺑﻂ و ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ. ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد. ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر و. ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و .... ذرات رﻳﺰ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻓﻀﺎي ﻣﻌﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ... ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎده. :3. ﻛﻠﻴﻪ.

معادن زغال سنگ کرمان آبستن فاجعه جام جم آنلاین

 • >
 • >
 • >
 • >

7 ژوئن 2017 ... ... انبار باروتی هستند که با کوچکترین سهلانگاری آبستن وقوع انفجار هستند. ... وی با اشاره به وقوع حوادثی که در گذشته در معادن زغال سنگ زرند و کوهبنان رخ ... سنگ با کمترین امکانات ایمنی سخن میگوید؛ از اینکه پس از شکستن یکی از ... زیر فشار کار معدن شکست و باعث شد مجید علیزاده سه سال برای درمان پایش به...

ایرنا فرماندار تبریز: انفجار در میدان نصف راه ناشی از نشت…

 • >
 • >
 • >
 • >

11 نوامبر 2016 ... ... در میدان نصف راه این کلان شهر شنیده شد، ناشی از نشت گاز در انبار اسقاطی ساختمان مرکز بهداشت و درمان بود. ... این انفجار که در مرکز بهداشت میدان جهاد (نصف راه) تبریز رخ داد، باعث شکستن شیشه های مغازه ها و خانه های اطراف شد. مردم اطراف وقوع انفجار ناشی از نشت گاز، با تصور وقوع زلزله سراسیمه به خیابان ها ریختند.

جزوه آموزشی ایمنی و آتش نشانی

 • >
 • >
 • >
 • >

در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮ وﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﮔﺎز اﺳﺖ وﻣﻮاد ﮔﺎزي داراي. ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر وآﺗﺶ ﺳﻮزي وﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ وﻳﺎ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ وﺑ .... در ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺜﻼً ﻛﺎر در ﻣﻌﺎدن و ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎ ... در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ...... ي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻫ .... ﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎء اﺗﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﻳﻖ،ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق.

انفجار معدن از توابع شهرستان نور/ یک کارگر جان باخت |…

 • >
 • >
 • >
 • >

5 روز پیش ... رکنا: انفجار در معدن دیزین کلا از توابع کوهستان لاویج نور حادثه آفرید. ... اقدام هولناک استاد و کارمند دانشگاه با یک آرایشگر + عکس ... که لاغرتان می کند · درمان ریزش مو · درمان ریزش ابرو · جهانگیری از دولت روحانی استعفا می دهد؟ ... صحنه وحشتناک شکسته شدن پای بسکتبالیست حرفه ای در جریان بازی + فیلم.

پرکلرات(ClO4) یک اکسیدانت الکتروشیمیایی قابل انفجار در…

 • >
 • >
 • >
 • >

معدن. حاوی رسوبات غنی نیترات سدیم. به عنوان. یکی از منابع پرکلرات می باشد . منابع مصنوعی ... کلرات در دوزاژ پایین با شکستن تعادل هورمون تیروئید ظاهر می شود . این اثرات ... اقدامات الزم جهت جلوگیری از ورود آن به محیط زیست و در نتیجه انتقال آن به آب و ماد غذایی می بایست انجام شود ... در دزهای باال ، در پزشکی برای درمان بیماری.

کارگران معادن ایران، قربانیان نظام غارتگر

 • >
 • >
 • >
 • >

14 جولای 2017 ... در میان این حوادث روزافزون، باید از فاجعه انفجار در معدن یورت و بهدنبال آن حادثه ... از دلایل وقوع و پیشگیری از آن از سوی کمیتههای تحقیق منتشر نشده است. ... بنا به گفته کارگران این معادن، آنها حتی گاهی با کلاههای ایمنی شکسته و به هنگام ... آویزان دارند و هرجا به مشکلی برمیخوردند خودشان اقدام به تنظیم گزارش میکنند!

بازدید رئیسجمهور از معدن زغال سنگ آزادشهر/معادن…

 • >
 • >
 • >
 • >

7 مه 2017 ... رئیس جمهور گفت: معادن فاقد امکانات و تجهیزات ایمن و کافی با هدف جلوگیری از بروز اتفاقات و حوادثی مانند انفجار معدن آزادشهر، باید تعطیل شود. ... عقب ماندگی حقوقی آن ها جبران شود و اگر مشکل مسکن دارند برای تامین خانه آنان اقدام شود. ... مقابل به برجام پایبند باشند، به آن پایبندیم / شکستن میز مذاکرات هنر نیست.

JSA وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و و روش ( ) ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻧﺎ مجله سلامت…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﯾﮏ. ﻣﻌﺪن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اوراﻧﯿﻮم. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. ﺧﻄﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ از. ﻗﺒﯿﻞ. رﯾﺰش،. اﻧﻔﺠﺎر،. آﺳﯿ. ﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت و ... ، ﺧﻄﺮات دﯾﮕﺮی .... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰى ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻰ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در. ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج در ﻣﺠﺘﻤﻊ ..... رﻓﺘﻦ ﺗﯿﻐﻪ اره ﻓﻠﮑﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ. 12. ﻟﯿﺰﺧﻮردن ﺣﯿﻦ ﻫﻤﻮار...

طراحی الگوي حفاري و انفجار بهینه معدن شماره 3 گل گهر…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺣﻔﺎري و اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻌﺪن ﺷﻤﺎره 3 ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ .... ﻫﺪف از اﻧﻔﺠﺎر در ﻋﻤﻠﯿﺎت روﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻘﻮل از ﺣﻔﺮ ﭼﺎل و ﻣـﻮاد ﻧﺎرﯾـﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻧﻤﻮد . .... ﺟﺪول) :(2 ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﭼﺎل ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﭼﺎل ] [1 ﺧﺮج وﯾﮋه ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻦ ﯾﺎ...

دیدار رئیسجمهور با معدنکاران و خانواده حادثهدیدگان…

 • >
 • >
 • >
 • >

7 مه 2017 ... دیدار رئیسجمهور با معدنکاران و خانواده حادثهدیدگان معدن آذرشهرگلستان/ علل حادثه انفجار معدن ... رییسجمهوری به منظور بازدید از محل حادثه معدن زغال سنگ آزادشهر و بررسی اقدامات انجام شده در زمینه ... حادثه معدن زمستان یورت برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی بیان کرد. علل حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر بررسی می شود.

زمینلرزه ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. ... میتواند حاصل فعالیتهای آتشفشانی، ریزش کوهها، انفجار معدنها، و آزمایشهای هستهای باشد. ... یافته به اندازهای کافی برسد و از طریق شکستن ناهمواریها، ناگهان از بخش قفل شدهٔ گسل .... خطر زمین لغزش حتی ممکن است در حالی که پرسنل اورژانس اقدام به نجات میکنند باقی بماند.

Mr . Safety ايمني آتشباري

 • >
 • >
 • >
 • >

در عمليات توسعهاى نظير پروژههاى عمرانى و معدنى گاهى لازم است تا سنگ شکسته شود ... انفجار. تجزيه يا سوختن سريع مواد منفجره كه با آزاد كردن انرژي بسيار زياد در ..... ماده 165: زمان و محل عمليات آتشباري بايد با اطلاع مسئول معدن و مسئول ايمني باشد. ... و در آتشباري با چاشني الكتريكي پس از 15 دقيقه اقدامات لازم براي از بين بردن خطر...

عملیات تروریستی در مجلس با کشته شدن تروریستها پایان یافت…

 • >
 • >
 • >
 • >

7 ژوئن 2017 ... اقتصاد کلان و بودجه · صنعت، معدن و تجارت · نفت و انرژی · راه و مسکن ... اقدام به موقع نیروهای ویژه سپاه در مجلس/ تروریستها چگونه در عملیات ... نفر اول با انفجار انتحاری و نفر دوم پس از تیراندازی کور در درگیری ... 7 بهمنظور پیشگیری از انتشارِ اخبار خلافِ واقع؛ لازم است، همه رسانهها با ..... پرچم شکسته اتحادیه اروپا...

عوامل و پارامتر ي ها قابل كنترل در انفجارهاي معادن و بررسی…

 • >
 • >
 • >
 • >

عوامل و پارامتر ی ها قابل کنترل در انفجارهای معادن و بررسی عوامل تجربی و بررسی ... است تا با ایمنی بالا وعوارض مخرب کم بتوان اقدام به خرد کردن و شکستن سنگها نمود. ... ضخامت بار سنگ در ارتباط مستقیم با سایر عوامل انفجار است و تغییرات آن اثری .... خرده های بسیار ریز به منظور جلوگیری از گرد و غبار نیز باید پیشگیری شود.

جامعه کارگری استان گلستان حادثه معدن زمستان یورت را تسلیت…

 • >
 • >
 • >
 • >

4 مه 2017 ... جامعه کارگری استان گلستان وقوع انفجار معدن ذغال سنگ زمستان یورت را به ... مشابه در جای جای کشور عزیزمان،اقدام فوری و جدی بعمل آورند، زیرا، با افسوس و عرض ... سوخته ،جامعه کارگری و مردم شریف، با چشمانی اشکبار و قلبی شکسته...

آیین نامه ایمنی در معادن وزارت صنعت، معدن و…

 • >
 • >
 • >
 • >

این گاز چنانچه به نسبت معینی با هوا مخلوط شود قابلیت انفجار پیدا می کند ... که با حضور و بازرسی از معدن توصیه ها و پیشنهاد های خود را جهت پیشگیری و رفع خطر ... ج دفاتری مخصـوص جهت ثبت کلیه اقـدامات ایمنـی و بهداشـت کار که به ترتـیب ..... باید از پوست و گره تمیز نموده و استفاده از چوبهای با قطر کم , شکسته و یا در جا خشک...

قانون ايمنی در معادن

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر داﺷﺘﻪ و در ﻣﻌﺪن ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ٢١ ... اﻧﻄﺒﺎق دادن ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﺑﻨﺪهﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺁﺋﻴـﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﻳﮕﺮ ﺁﺋﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ هـﺎي ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﺎي ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺗﺬآﺮ. دادﻩ و در ﺻﻮرت ... ﻣﺨﺼـﻮص ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ آﻠﻴﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ..... ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻳﺎ در ﺟﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.

به اشتراک گذاشتن در :