از آنجا که وضعیت نرم افزار و توسعه روند از آسیاب

از آنجا که وضعیت نرم افزار و توسعه روند از آسیاب

152 ستاد نانو

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔــﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺳــﺘﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧــﻮ، ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎﻯ ﻋﻠﻢ ... ﺁﺋﺮﻭژﻝ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ، ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭﻯ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ، ﺁﻛﻮﺳــﺘﻴﻚ .... ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ..... ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻏﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﻄﺮ .... ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ، ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﭘﺮﺍﻧﺮژﻯ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭ ﻩ ﺍﻯ، ..... ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ.

1 سر مقاله 182 مروری بر رویداد های وزارت معادن و پترولیم 2219…

 • >
 • >
 • >
 • >

اســت کــه از ســالیان متمــادی بدینســو بــر ســر زبان هــا بــود. تــا از مناطــق ... پاکسـتان و از آنجا به هندوسـتان امتداد می داشـته باشـد .... پترولیــم ضمــن مفیــد خوانــدن همچــو برنامــه هــا از .... 11 ظواهـر معدنـی کرومایـت للنـدر چهـار آسـیاب کابـل – .... ارشــد توســعه ســکتور خصوصــی ..... وضعیــت درهــم از نظــر ظرفیــت کادری قــرار دارد و رونــد.

عمان شاهراه رابطه تجاری و اقتصادی با جهان روزنامه جهان…

 • >
 • >
 • >
 • >

21 ا کتبر 2015 ... ویژه نامه سراسری توسعه روابط اقتصادی ایران و عمان. 14. امضای قرارداد خط .... فناوری های نوین نرم افزاری و سخت افزاری، به کارگیری آخرین دستاوردهای.

کرمانشاه ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

کرمانشاه که در میانههای رشته کوه زاگرس قرار دارد به دلیل وضعیت آب و هوایی، کوهستانی .... در ۲۵ فوریه ۱۹۱۶ اعضای این دولت به قصر شیرین و از آنجا به عثمانی مهاجرت کردند. .... صورت نمیگیرد و استان کرمانشاه در حال طی کردن یک روند غیر فرهنگی است. ..... دولتی کرمانشاه، کتابخانهٔ سازمان برنامه و بودجه، کتابخانهٔ مرکز آموزشی توانیر،...

دانلود

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻟﻄﻔـﺎً ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ، ﺗﺎﺭﻳﺨﭽـﻪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰﺍﺭ ﻗﻢ ... ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻏﻠﻄﻜﻰ. ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺖ ... ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ 20 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ. ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﻛﻮﻳﺮ ... ﻭﺿﻌﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳـﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﭼـﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﻗﺮﺍﺭ. ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﺯ ﺍﺑﺘـﺪﺍﻯ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ... ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ.

سمنان فردا | پروندههای بیسرانجام نابودگران آثار تاریخی…

 • >
 • >
 • >
 • >

2 ژانويه 2017 ... از آنجا که اعتبارات محدود است باید برنامه کاری را بر ضروریات ببندیم. ... اینکه بنای تاریخی که کاربری ندارد باید جمعآوری شود و یا در طرح توسعه شهری هیچ ... میشود و از قدرت خود در روند رسیدگی و خارج شدن از لیست ثبتی بهره میبرند. .... هستند و در چنین خانههایی ساکن هستند چه وضعیتی برایشان میتوان متصور بود؟

خبرگزاری جمهوری اسلامی

 • >
 • >
 • >
 • >

وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی::ایرنا:: آخرین رخداد های ایران و جهان در حوزه های سیاسی ,اقتصادی ,اجتماعی, ورزشی, فرهنگی, هنری, علمی و ..

راهنمای سفر به آمستردام ؛ هلند کجارو

 • >
 • >
 • >
 • >

23 ا کتبر 2015 ... راهنمای سفر به آمستردام را اینجا بخوانید. ... وضعیت آب و هوایی ... صدها هتل و هاستل در مرکز شهر آمستردام وجود دارد که تقریبا همهی آنها یک وعده صبحانه را ارایه می دهند. .... و حتی به دیدن اجرای تئاتر روباز که در طول تابستان برنامه اجرا می کنند مشغول شوید. .... تولید و توسعه نرم افزار کجارو توسط شرکت آویژه انجام میشود.

سامانه اقتصادی وزارت امور خارجه

 • >
 • >
 • >
 • >

از آنجا که بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی و جاری حکومت محلی نخجوان از سوی دولت .... باغ که منجر به جدایی کامل ارتباط نخجوان از آذربایجان گردید وضعیت اقتصادی .... تا روند امور اداری و فرآیندهای گمرکی به شکلی روان و با سرعت قابل قبول انجام پذیرد. ... اين موسسه در توسعه كشت توتون در جمهوري خود مختار نخجواننيز برنامه هاي مهمی را...

اطلاعات مربوط به دورههای گذشته نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی…

 • >
 • >
 • >
 • >

براین اساس در مجموع 46 خبر در روزنامهها منتشر شد که از جمله این روزنامهها میتوان .... فردی با سابقه و سالیان خدمتگزاری اینجانب میتواند باملاحظه روند توسعه صنعتی کشورمان که در ... آن در سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز گواه بر این مطلب میباشد. .... برای دانلود كاتالوگ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران اینجا...

Kabul Municipality ښاروالی/شهرداری کابل Home |…

 • >
 • >
 • >
 • >

کار پروژه تانگ لوگر الی چهار آسیاب چه وخت شروع آغاز میشود؟ ... مشکل مهم که داريم اينجا است , سرک 40 متره کي از ارزان . .... طی چند سال گذشته بیشتر ساحات پلانی وغیر پلانی کانکریتریزی شده و این روند هماکنون بهشدت جریان دارد. .... سرپرست شاروالی کابل برنامه ریزیهای ادارۀ شاروالی کابل را بر اساس ارزشهای تاریخی و میراثهای ف.

بازتابهای فضایی جابجایی سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی…

 • >
 • >
 • >
 • >

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به توسعه برنامه ریزی شده و بالا بردن سطح زندگی مردم ... براساس داده های میدانی و مطالعات انجام گرفته ، عامل اساسی جابه جایی و انتقال .... 4 6 روند جابجایی روستای حاضرمیل واثرات آن 153 .... به همین دلیل تنظیم و اجرای برنامه های توسعه روستایی در چنین وضعیتی نمی تواند از یک الگوی واحد تبعیت کند .

میراث فرهنگی کلید گمشده توسعه پايدار Magiran

 • >
 • >
 • >
 • >

21 فوریه 2016 ... 2 بررسي روندهاي جهاني در حوزه گردشگري نشان مي دهد که توجهات. به ســمت مقوالت، ... طريق اجراي برنامه هاي مشترک با هدف توسعه پايدار، تقويت صلح و امنيت ... آســياب هاي آبي، يخچال ها و...( در جهت ... کجاست؟ مردمي که آنجا زندگي مي کنند، که هستند؟ ... گفت: »نتيجه اين وضعيت، زندگي در .... روند جهانــي نيز نشــان مي دهد که.

در اين شماره مي خوانيد شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 • >
 • >
 • >
 • >

گذاران فراهم کند و با اصالح قوانین به گونه ای برنامه ریزی کند. که کمترین هزینه ...... از آنجـا کـه جهـت پایش وضعیت ماشـین ها، اسـتفاده از تعداد. محـدودی از شـاخص ها...

جزیره قشم | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

 • >
 • >
 • >
 • >

شهر قشم در شرقی ترین نقطه جزیره واقع شده و به رغم آن که این شهر نسبت به کل جزیره مرکزیت ... قشم در میان مناطق آزاد کشور ایران از جهاتی دارای وضعیتی استثنایی است. ... در اینجا رئوس کلی یا فلسفه عمومی توسعه از دیدگاه برنامه ریزان مذکور شامل باید ها و .... در روند توسعه ، مناطق موجود باید از همان تسهیلات مناطق جدید برخوردار شوند .

پاسخ سلطانیفر درباره احتمال تمدید با کیروش دنیای…

 • >
 • >
 • >
 • >

3 روز پیش ... سؤال از نفر اول حوزهای که بدون تردید هیچگاه تب و تاب آن فروکش نمیکند. ... در خصوص نظام باشگاه داری، حال و روز ورزش بانوان، وضعیت تیمهای پایه در ورزشهای ... می شود؛ چگونگی مدیریت، روزمره، چگونگی برنامه ریزی، چگونگی سروسامان دادن به .... روند توسعه ورزش بانوان روند رو به رشدی است و حرکت توسعه خیلی خوبی...

چالش نودل در آسیا به دنبال کاهش عرضه گندم ASW | از آنجا که…

 • >
 • >
 • >
 • >

1 روز پیش ... از آنجا که به علت کاهش قیمت 10 ساله گونه گندم استرالیایی ASW، ... های آسیاب آسیا به منظور تأمین آرد این نوع خاص از گندم استرالیایی که برای ... تخت و محصولات نانوایی در حال تقویت بیشتر این وضعیت هستند. .... برنامه شهرداری ها برای نشاط اجتماعی ... روند توسعه صنعت پتروشیمی در پسابرجام شتاب گرفت...

ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ در دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻠﮕﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﻣﺸﺎرﻛ دانشگاه…

 • >
 • >
 • >
 • >

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﺔ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن دارد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ درواﻗـﻊ ﻛـﺎراﻳﻲ ... روﺳﺘﺎي ﻧﻤﻮﻧﺔ دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻠﮕﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ از اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در آن از روش ... ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺘﮕﻲِ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و. وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﻪ .... ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ. ﺑـ. ﺮد. روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در روﺳﺘﺎﻫﺎي...

تعریف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر دیدگاه…

 • >
 • >
 • >
 • >

در صورت امکان درخصوص جنگ نرم که اخيرا مقام معظم رهبري فرمودند تعريف و توضيح دهيد .... این میدان در نظر گرفت، بدون برنامه ریزی دقیق و مدبرانه ممکن نیست که در اینجا به .... پازل جبهه مقابل به شمار خواهد آمد به به اصطلاح،آب به آسیاب دشمن خواهد ریخت. .... مفهوم NONVIOLENT ACTION يا اقدام بدون خشونت، مبارزه بدون خشونت، توسعه...

محرومیت ۲۵۰ هزار ایرانی از کار به واسطه فعالیت سامسونگ و LG در…

 • >
 • >
 • >
 • >

24 دسامبر 2016 ... به گزارش کلیک، بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی کشور بیانگر ارقام تکاندهنده ایست. ... نظیر لوازم خانگی بدون محدودیت و با ترفندهای برنامه ریزی شده اقدام می نماید. ... سوء استفاده کرده و برای گذراندن زندگی خود آب به آسیاب دشمن می ریزند. ... بررسیها در بازار لوازم خانگی ایران نشان میدهد از آنجا که طبق مقررات و برای...

راهنمای دستورالعمل تأسیس سازمان غذا و دارو

 • >
 • >
 • >
 • >

اقلام ملزومات دارویی دسته ای از تجهیزات پزشکی می باشند که در کلاس IIa و IIb و III وگاهی .... ۲ انبار بايد وضعيتي داشته باشد كه اجازه جداسازي مؤثر و چرخش مواد را بدهد. .... توزين مواد اوليه با حضور مسئول مربوطه (زير نظر مسئول فني) انجام پذيرد. .... دستگاههاي موجود در آزمايشگاه بايد داراي برنامه كاليبراسيون و برچسب كاليبراسيون باشند.

بافت محالت مطالعات توسعه اجتماعی ایران

 • >
 • >
 • >
 • >

ارزیابی. کیفیت. زندگی. شهری. در. محالت. بافت. قدیم. و. جدید. شهر. ارومیه. انجام ... آسیاب. و. یونجه. زار. از(. بافت. قدیم. و. دو. محله. ) کوی. کشاورز. و. زمین. شهری. از( .... پرجمعیت. ترين. شهرهای. ايران. محسوب. می. شود . بررسی. روند. تحول. جمعیت. شهر .... نتايج کیفیت زندگی مطلوبتری برای بافت برنامه ريزی شرده نشان داد که اين برتری در...

از قريه «طهران» تا شهر تهران تیتر شهر

 • >
 • >
 • >
 • >

7 ا کتبر 2017 ... از آنجا که آثار دوره ناصری بسیار است. ... نظارت بر برنامه های نوسازی تهران از طرف شاه به «میرزا یوسف مستوفی الممالک» که .... اما روند توسعه تهران در طول دهه 70 تا سال 84 روند کندی بود که باعث شد انجام طرح .... مفاصل، افزایش قوای جسمانی، بهبود وضعیت تنفسی، کاهش اضطراب و افسردگی .... آب به آسیاب ترامپ نریزید!

انرژی های نو(انرژی سیز) بادی محــــــــــیـــط…

 • >
 • >
 • >
 • >

انرژی سبز انرژی است که میتوان آن را بدون تاثیرگذاری چندان بر محیط زیست آن را ... انرژی های تجدیدپذیر باعث بدتر شدن وضعیت و کاهش کیفیت زندگی در ایران است. ... در برنامه پنجم توسعه کشور نیز استفاده از انرژی های تجدید پذیر بمیزان 5000 مگا ... با توجه به روند افزایش جمعیت و رشد صنایع، نیاز به انرژی نیز روندی افزایشی را...

خمین ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

خُمِیْن یکی از شهرهای استان مرکزی است که در جنوبیترین قسمت این استان و در همسایگی شهرهای ... «یونانیان آن را مدیا میگفتند» چه آنجا سرزمین ماد بودهاست. ... هجری است و پس از آن تا چهار صد سال منبعی که روشنگر وضعیت ناحیه باشد در دست نیست. .... از آنجایی که شهر خمین از شهرهای کمتر توسعه یافته استان است، سرمایه گذاران در این...

اﻣﻀﺎ ﻗــــــــﺮارداد ھﻤــــﮑﺎری اﻣﻀﺎ ﻗــــــــﺮارداد ھﻤــــ …

 • >
 • >
 • >
 • >

بــا برنامــه ریــزی در جهــت بهبــود شــرایط موجــود، ایجــاد کننــده مســئولیت. هــای فــردی بــرای همــه ..... مثمــر ثمــري را در غــرب کارون انجــام دهــد کــه همــه ایــن کارهــا.

سیمانی ها بالاخره حرکت می کنند!؟ بورس24

 • >
 • >
 • >
 • >

20 فوریه 2016 ... سیمان که از آن به عنوان ملات توسعه هر کشوری یاد می شود، سال هاست دولت را در مقابل خود ... گذاری توسعه صنایع سیمان تلاش کردیم تا آخرین وضعیت این سهم بورسی را در ... در واقع برای انجام یک حرکت رو به جلو در دنیا، باید 20 درصد از هزینه کل ..... در دوره ای برنامه داشتیم که به یکی از کشورهای آفریقایی کلینکر صادر و...

اصل مقاله (479 K)

 • >
 • >
 • >
 • >

بازدیدکنندگان آبشار آسیاب خرابهٔ جلفا با استفاده از مدل توبیت انجام گرفت. ... نتایج نشان داد که ۶۹/۶درصد افراد حاضر به پرداخت مبلغی به منزلهٔ ورودیه برای بازدید. از آبشار و استفاده ... وضعیت امکانات رفاهی بر میزان تمایل به پرداخت ... در جهت تصحیح نگرشی مردم و برنامه ریزان به این ... توسعهٔ کشت کلزا در این منطقه به شمار می روند.

حکایت این کولبران و آن پولبران! ایسنا

 • >
 • >
 • >
 • >

4 فوریه 2017 ... هنوز دلمان از داغ این خبر سرد نشده بود که دیروز هم سه کولبر دیگر گرفتان بهمن ... جنگ بوده است، میتوان گفت که روند توسعه در این مناطق به کندی پیش میرود. ... این مدرس دانشگاه با توجه به اینکه کولبران کار سختی انجام میدهند و بارهای ... میتوان گفت در این وضعیت به کولبرها ظلم شده است. .... نرمافزار تحریریهٔ نستوه.

دانلود اصل مقاله پژوهش ملل

 • >
 • >
 • >
 • >

این منابع تجدیدپذیر بیو گاز میباشد که از پسماندهای دامی، کشاورزی، شهری و صنعتی قابل استحصال است. انرژی. زیست توده ... می روند در اثر توسعه ناپایدار، الگوهای نادرست مصرف ..... دستگاه های شالیکوبی، آسیاب ها و ... موجود در ... وضعیت فعلی بهره برداری از زیست توده در جهان .... موارد مثبت در انجام برنامه های بیو گاز و تولید انرژی از.

پیشبینی ادامه افزایش قیمت فولاد تا ۶ ماه دیگر ایسنا

 • >
 • >
 • >
 • >

3 ا کتبر 2017 ... در پی افزایش قیمت فولاد که ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخها در ... تولیدکنندگان فولاد ایران پیشبینی کرد که این روند افزایشی قیمت حداقل ... شدهاند اما از آنجاکه به هر حال این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت، رویکرد آنها نیز با ... بتواند به شش تا هفت میلیون تن برسد که وضعیت کاهش عرضه فولاد در بازار،...

پیش بینـي میـزان نشست تونـــل خط3 متــرو تهـران ... انجمن تونل…

 • >
 • >
 • >
 • >

شکلی همچون غارها بوده اند كه به صورت طبیعی ایجاد شده و به دست انسان توسعه. یافته یا با انجام ... معاون برنامه ریزي استاندار اصفهان گفت: با توجه. به عملیات اجرایي...

دریافت

 • >
 • >
 • >
 • >

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓـﺎز. 70. ﺳـﺎﻟﻪ ... ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮ. ﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در اﻳﺮان، ﻓﻨ. ﺎ. وري. ﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ .... ﻫـﺎي. ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ و. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﻧـﻮ آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﻛـﺎر. ﺗﻔﻜﻴـﻚ از ﻣﺒـﺪأ را در. ﺑﻴـﺸﺘﺮ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ... آﺳﻴﺎﺑﻲ و ﺧﻤﻴﺮﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔ. ﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد . آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان. ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

به اشتراک گذاشتن در :