میکرون اصل آسیاب ریز

میکرون اصل آسیاب ریز

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 • >
 • >
 • >
 • >

رﯾﺰ و در ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ درﻣﯽ .... آوردﻧﺪ و آن را آﺳﯿﺎب ..... اﯾﻦ اﺻﻞ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ..... ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ رﯾﺰداﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ. زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ اﻧﺠﺎم. واﮐﻨﺶ. ﻫﺎ. را ﺗﺴﻬﯿﻞ. ﻣﯽ.

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺳﻴﺎﻛﻨﻲ ﺗﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘ پژوهشکده سنگ آهن و…

 • >
 • >
 • >
 • >

(80 ﺩﺭﺻﺪ ﻋﺒﻮﺭﻱ) ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ 137 ﺑﻪ 106 ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ... ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻛﻠﻲ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﺭژ. ﻣﺠﺪﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ... ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺭ، ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻳﺰ ﺗﺮ. ﺷﺪﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. .... Ball Mill Performance”, Mining. Engineering...

آماده سازی و ساخت قطعات عرشه سازان فلات

 • >
 • >
 • >
 • >

کنترل کیفیت در هر کار ، بر دو اصل زیر استوار است : ... های بالازده در کوره های مس گدازی که آسیاب شده و به صورت دانه های ریز در می آیند) استفاده می گردد. 10. ... به قطعه پاشیده می شود و حداقل ضخامت نهایی 60 40 میکرون رنگ بر روی قطعات باقی می ماند.

راهنما و دستور العمل جامع مواد شيميايي خطرناك وزارت…

 • >
 • >
 • >
 • >

حقوق. ید. گران. 9. 4. 2. حق. دانستن. 11. 4. 3. كاهش. یر. سک. 11. 4. 4. اصل. احت. ی. اط ..... اثرات سمي و عوارض مواد و تركيبات جديد مانند ريز مواد، نانوذرات و نانوالياف مورد بررساي قارار گرفتاه و ..... آسیاب كردن، سائیدن و غیره تولید می شود. سايز ذرات ممكن است از ذرات. بسیار كوچك در محدوده نانومتر مانند ذرات نانو و كمتر از يك میكرون مانند.

مشخصات تجهیزات دانشگاه صنعتی شاهرود

 • >
 • >
 • >
 • >

ریاست دانشکده ها وپژوهشکده ها مسئول دریافت و بایگانی اصل فرم های تایید شده. 2. درخواست خدمات ..... جهت نرم کردن و سائیدن مواد سخت و بسیار سخت در مدت زمان کوتاه تا نرمی 10 میکرون. آزمایشگاه های کانه .... تعیین دانه بندی ذرات ریز. شرح عملکرد: .... آسیاب سیاره ای. این آسیاب برای تولید نانو ذرات و نانو کامپوزیتها قابل کاربرد است.

ساخت اولین دستگاه ایرانی اندازه گیری توزیع اندازه ... سیمان…

 • >
 • >
 • >
 • >

20 میکرون و همچنین بهینه سازی تولید. س یمان ... آسیاب سیمان، بلین، توزیع اندازه ذرات، نرمی سیمان، شکل ذرات کلمـات کلیـدی: چکی ده .... اصل بر روی استحکام س یمان در میان تمام ذراتی که سیمان .... ذرات ریز به سرعت و کامالً هیدراتهB راست )نمونه.

مقاله طراحی و ساخت نانو فیلتر با استفاده از ضایعات الیاف مصنوعی…

 • >
 • >
 • >
 • >

در صورتی که نویسنده این مقاله هستید، میتوایند اصل مقاله را جهت درج در بانک ... ای دارد که استفاده می شود و می توان مواد واسطه را آسیاب و به اندازه ذرات نانو در آورد و یا هر ... استر با حفره هایی ریز در حد 20 میکرون بود که مانند یک فیلتر عمل میکرد و اگر ما...

ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻧ ۱۰ ﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻴ ﮐﺎﺭﺑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎ (JAMT) مجله مواد و…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ ﺁﺳـﻴ. ﺎﺏ ﺷـﺪ . ﻧﺴـﺒﺖ ﻭﺯﻧـﻲ. ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺩﺭ ﺑﻪ. ﻣﻨﺰﻟﺔ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺩﺭ. ﺑﺎ. ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ. ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺭﻭﺑﺸﻲ .... ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﻳﺰ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﭼﻮﻥ ﻧﻮﻉ ... ﺩﺭ ﻧﺴﺒ. ﺖ. ﻫـﺎﻱ ﻭﺯﻧـﻲ ﮔﻠﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﻮﺩﺭ، ﺍﺯ ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ. XRD. ﻧﻴﺰ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺷﺪ . ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑ. ﻪ. ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎ. ﻳﺶ،. ﻣﺪﻝ. 1.

نکات کامل و کاربردی پرورش بلدرچین شبکه خبری و اطلاع رسانی…

 • >
 • >
 • >
 • >

17 جولای 2017 ... ... سال تخمگذاری خود می گذارند روی همین اصل بلدرچین ها کثیر تخم هستند. ... در ابتدا دان که بسیار ریز آسیاب شده بر روی کارتن کفی زیر پای جوجه ها...

مجله نگاشته، شماره 15 Pages 1 50 Text Version |…

 • >
 • >
 • >
 • >

9 جولای 2017 ... گذري بر کليدهاي تکنولوژيکي آسياب پساميل ...... امــروز تــب اســتفاده سـبوس در نتيجـه خـرد کـردن و ريـز شـدن ... چنـد اصـل مهـم دارد . يکـي از .... خواهـد معمـولا سـبوس بـه انـدازه 125 ميکـرون آن را خــرد کنــد لــذا بايــد حجــم گنــدم

بررسی و امکانسنجی بازیافت فلز مس از باطلههای مجتمع سنگآهن…

 • >
 • >
 • >
 • >

جدایش کانیهای سولفیدی از یکدیگر و همچنین باطلههای همراه مبتنی بر دو اصل ... این فرآیند را میتوان فقط برای ذرات نسبتا ریز (کوچکتر از 100 میکرون) بکار برد، ... آسیاب (کاپ میل) جهت رساندن ابعاد نمونه به یر 75 میکرون، الک 75 میکرون و ظرف پن...

ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮﻳﭗ ﻓﺮوت در ﻓﻨﻠﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات ارزﻳ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ رﻳﺰ آﺳﻴﺎب ﺷﺪ . . اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ آزاد. ﺣﺪود. 10. ﮔﺮم از ﭘﻮدر آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮﻳﭗ ... ﻣﻴﻜﺮون. ) و در ﻃﻮل ﻣﻮج nm. 285. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . دﻣﺎي آون. 20. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﮔﺮاد. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.

صنعتی الک دانه quarry

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد رﻳﺰﺗﺮ از 75 ﻣﻴﻜﺮون (اﻟﻚ آزمایشگاهی ﺷﻤﺎره 200) ﻣﻄـﺎﺑﻖ. ... ذرات با دانه ریز، از سوراخ های غربال عبور می کنند و ذرات درشت از سوراخ ها عبور . ... فروش دستگاه آسیاب برقی ، صنعتی و چکشی آزمایشگاهی | آسیاب . ... »آنچه اصل خرد کردن غالب آسیاب چکش می باشد · »جداسازی مغناطیسی برای سنگ آهن بهره · »شستن...

نئوتک ذرات معلق شرکت چرمه شیز

 • >
 • >
 • >
 • >

تأثیرات قابل مشاهدهء یون منفی · دو اصل طبیعی برای سالم سازی هوای فضاهای داخلی ... مخلوطی از ذرات بی نهایت کوچک و قطرات ریز پودر شده مایعات بصورت معلق در هوا می باشند. ... Pm10 به ذرات معلق 10 میکرونی و یا کوچکتر در مقیاس دیامتر اطلاق می گردد. ... ذرات معلق د رشت ( 10pm)نیز از فعالیت های ماشین آلاتی مانند سنگ شكن، آسیاب...

ﻤﺎرﯾﺰاﺋﯽ ﯿ اﻧﻮاع و ﺑ آزﺑﺴﺖ شبکه بهداشت و درمان رباط…

 • >
 • >
 • >
 • >

19 دسامبر 2011 ... ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد . اﯾﻦ ذرات ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﻪ ... ﻣﯿﮑﺮون ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ... ﻫﺎي آزﺑﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دراﯾﻦ ﺑﺎره در ﺳﻪ اﺻﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ..... اﻟﯿﺎف آﺳﯿﺎب ﺷﺪه آزﺑﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺎره ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

بررسي اثر جانشيني Al با SI بر تحول فازي و ريز ساختاري ترکيبات…

 • >
 • >
 • >
 • >

مقیاس میکرون درنظر گرفته شده است ] .... الیاف شیشه زیست فعال را توسط هاون عقیق آسیاب کرده و به صورت پودر تبدیل شد. ..... اصل در این. پژوهش به صورت زیر خالصه شده است. : با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش میتوان گفت که شیشه زیست...

admin | رنگ الکترواستاتیک

 • >
 • >
 • >
 • >

رنگ پودری متشکل از ذرات ریز و خشک رزین بعلاوه رنگدانه دلخواه شماست ، پودر .... نتیجه عمل،لایهای است سخت با ضخامت حدود 5/25 میكرون بر تمام سطح آلومینیوم كه ..... (در فارسی واژه “پلی استر” را که در اصل نام نوعی الیاف است، به جای رزین پلی .... اگر این مواد قبل از آسیاب کردن اضافه شوند، ممکن است باعث آسیاب شدن بهتر پودر شوند.

انواع دکوراسیون و چاپ، مواد ویژه و آماده سازی خمیر چاپ …

 • >
 • >
 • >
 • >

اصل ی با آن همراس تا می ش وند. برخی افراد. به اش تباه K .... به قدر کافی ریز باش ند ک ه در محیط حامل به صورت کلوئیدی و معلق. باقی بمانند. اس تفاده از ... چاپ دیجیتال در کنار رنگدانه های رایج میکرونی در صنعت کاشی آورده. شده است. .... اضافه کردن. رنگدانه های فسفرسانس باید در آخرین مرحله آسیاب صورت گیرد. مدت.

ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر در ﻋﺼﺎره آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ

 • >
 • >
 • >
 • >

آﺳﻴﺎب ﺷـﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﺧﺮد ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ رﻗﻢ. ،. ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط. و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛـﺴﻠﻪ در. ﺷﻴﺸﻪ. ﻫﺎي در ﺑﺴﺘﻪ ... ذرات رﻳﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ وات. ﻣﻦ. 1. ﺷﻤﺎره ... ﻣﻴﻜﺮون. از ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮو ﺑﻨﺪاﭘﻚ. 8. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ. ﻫﺎ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ. در ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ روش اﻳﺰو. ﻛﺮاﺗﻴﻚ. 9. ﺑﻪ ﻣ.

آزبست معاونت بهداشتی

 • >
 • >
 • >
 • >

الیاف آزبست می تواند به ذرات بسیار ریز و غیرقابل رویتی تبدیل شود. ... میکرون است، در هنگام تنفس به اعماق شش نفوذ می کنند و برای همیشه در آن جا می مانند. ... فرایندهای آزبست شوند اما نتیجه مطالعات در این باره در سه اصل بیان می شوند: .... آزبست هوابرد می تواند در مجاورت معادن و محل آسیاب آزبست، تاسیسات سازندگان محصولات و مواد...

خودکار و روان نويس خريد انواع خودکار پارکر و استدلر دیجی…

 • >
 • >
 • >
 • >

خريد اينترنتي انواع روان نويس و خودکار با بهترين قيمت. فروش شيک ترين برند هاي معتبر خودکار پارکر و لامي ، يوروپن و استابيلو در ديجي کالا.

مه پاش شرکت طیور صنعت زاگرس عرضه کننده تجهیزات و ماشین آلات…

 • >
 • >
 • >
 • >

اساس کار سیستم مه پاش سرد بر اصل تولید ذرات بسیار ریز آب در حدود اندازه تقریبی بین 3 تا 20 میکرون ( بسته با نازل مه پاش مورد استفاده) با استفاده از نازل مهپاش...

ادويه

 • >
 • >
 • >
 • >

4) دارجین ساییده : پودر به دست آمده از آسیاب کردن انواع دارچین است و فاقد هر گونه مواد ... گرد زبر: که 98% این فراورده باید از الک به قطر چشمهای 500 میکرون عبور کند . .... به منظور جلوگيري از تجمع ذرات ريز ادويه در زواياي مرده ماشين آلات وتجهيزات .... وهمچنين به عنوان يك اصل در تجارت و صادرات غير نفتي در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه...

جدیدترین مطالب » سامان طیور البرز تولید کننده تجهیزات پرورش…

 • >
 • >
 • >
 • >

توجه:یک اصل بسیار ساده در فیزیک می گوید در عمل ما هیچ چرخه ای را نداریم که تمام ... سرد بر اصل تولید ذرات بسیار ریز آب در حدود اندازه تقریبی بین 3 تا 20 میکرون .... شرکت سامان طیور البرز آسیاب و میکسر های خود را در دو نوع 3 تن و دو تن به شما هم...

فيلتر گازوئیل خودرو

 • >
 • >
 • >
 • >

بر آورد نشان مي دهد كه حتي وجود پنج گرم ذرات ساينده ريزي حتي پنج ميكرون ، مي تواند ... فيلتر بعدي ،كه گاهي فيلتر اوليه ناميده مي شود، بيشتر ذرات ريز را مي گيرد.

ي ﻟﻴﻜﺎ، اﺳﻜﺮﻳﺎ و ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻛﺮدن ﺧﻤﻴﺮه ﺳﻴﻤﺎن و ﺣـﺬف رﻳـﺰ داﻧـﻪ از ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﺘﻦ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ. ﻲ. ﺷﻮد، ..... ﻣﻴﻜﺮون و اﺑﻌـﺎد داﻧـﻪ ... ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن، ﻛﺎراﻳﻲ آﺳﻴﺎب ﺧﺮدﻛﻨﻨﺪه ذﻏـﺎل، ..... ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري داﺷـﺘﻪ.

معرفی فرآیند تولید | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی…

 • >
 • >
 • >
 • >

معمولاً آرد را از آسیاب نمودن دانۀ گندم تهیه میکنند؛ اما از دانۀ ذرت، گندم سیاه یا چاودار، جو، نخود و ... وضعیت افقی و دایره مانند سوراخهای ریز که به قطر مساوی طول گندم است موجب جدا شدن ... با استفاده از این اصل، ذرات کاه، ساقه، گرد و غبار، بذر علف های هرز و . ... در عمل اندازه آرد باید 140 میکرون باشد البته هرگز تحت هیچ شرایطی تمام گندم تبدیل...

ساختار بتن عمران پویا

 • >
 • >
 • >
 • >

5 آوريل 2015 ... محدوده دید انسان با چشم غیر مسلح در حدود میلیمتر (200 میکرون) میباشد، ... پیشرفت در علم مواد ابتداً بر این اصل استوار شده است که خواص مواد ناشی از ساختار داخلی آنها است. ... از بررسی ریز ساختار مشخص میگردد که دو فاز سنگدانه و خمیر نه ... سیمان از آسیاب نمودن کلینکر با مقدار کمی سولفات کلسیم به دست...

دانه بندی در صنعت سیمان)قسمت سوم نشریه فن آوری سیمان

 • >
 • >
 • >
 • >

می گردد که 75 درصد از کل ذرات مربوط به ذره 3 میکرونی و. کمتر از 3 درصد آن ... حجمی به توزیع تعدادی، مقدار میانه از 11/58 میکرون به 3/0. میکرون تبدیل ..... اقدام اثر کامالً منفی در افزایش مصرف انرژی در آسیاب خواهد. گذاشت. ... این روش. در ارزیابی ذرات خیلی ریز کاربرد زیادی دارد. ... این اصل را اصل نفوذپذیری بلین می گویند. با توجه به...

خرید عمده دستمال جادویی وایت اند وایت عمده فروشی صالح آباد…

 • >
 • >
 • >
 • >

فروش عمده حوله وایت اصل به صورت مستقیم با قیمت رقابتی و کیفیت اصلی ... قطر : ۵ الی ۱۰ میکرون; قابل شست و شو با دست و ماشین لباسشویی، استفاده مجدد...

مقایسه کلی فرم ها در اسپیرولینا Arthrospira platensis تازه و…

 • >
 • >
 • >
 • >

اسپیرولینا پلاتنسیس ریز جلبک میکروسکوپی رشته ای است که کاربردهای زیادی ... اصل مقاله. مقایسه کلیفرمها در اسپیرولینا Arthrospira platensis تازه و پودری ... محیط کشت از الکهایی با مشهای 50، 15، 10 و 5 میکرون عبور داده شده و اسپیرولینا روی ... شد سپس محصول ورقه ای را جمع و با آسیاب کردن پودر اسپیرولینا به دست آمد(5).

ساینده چیست مکانیزم

 • >
 • >
 • >
 • >

25 ژوئن 2017 ... ساینده یا پولورایزر (pulverizer) یا آسیاب (grinder) یک وسیله مکانیکی است ... ریز کردن در آسیاب ساچمهای و لولهای با میزان چرخش ساچمههای فولادی بر حسب ... برای کاربردهایی که در آن یک زغال سنگ ساییده ریز میکرونی لازم نیست،...

آنچه درباره زردچوبه نمیدانستید تبیان

 • >
 • >
 • >
 • >

17 سپتامبر 2012 ... ریزومها با آسیاب برقی یا هاون پودر میشوند و در نهایت هم برای تولید زردچوبهای ... پودر نرم و یکنواختی باشد؛ به طوری که 98 درصد آن از الک 300 میکرونی عبور کند ... شن ریز زرد رنگ، پوست پسته آسیاب شده و پودر واریتههای دیگر گیاهان همخانواده ... هر کیلوگرم زردچوبه اصل هندی در بازار داخلی باید حدود 10 هزار تومان باشد.

به اشتراک گذاشتن در :