از چه استفاده از گیاه خاکستر بادی

از چه استفاده از گیاه خاکستر بادی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﭼﻮن ﭘﻮزوﻻن ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ .... ﻣﺼﺮف ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ASTM C618. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮزوﻻن. ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ در ... ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي و ﺧﻤﯿﺮﻫﺎي.

( ﺑﺮ ) ورزي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻮ اﺛﺮ ﺧﺎك ( ) اي ﻫﺎي ﺧﺎك بوم…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺳﻮزاﻧﺪن و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ از زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ، ﻣﺼـﺮف. ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻋﺪم ..... ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ... ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدي ﯾﺎ آﺑﯽ. از ﺧﺎك ﺧﺎرج...

سازمان حفاظت محیط زیست فهرست پسماندهای مدون کشوری

 • >
 • >
 • >
 • >

دوربین های یک بار مصرف باتری دار شامل موارد مذکور در 160601 160602 و 160603 ،. 090112 ... خاکستر بادی حاصل از هیدروکربنهای امولوسیونی مورد استفاده به عنوان سوخت. 100114 ...... محصولات معدنی حفاظت گیاه، عوامل محافظ چوب و دیگر بیو اسیدها.

خاکستر بادی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

خاکستر بادی (fly ash) از استخراج گازهای خروجی کورههای آتش با سوخت زغال و ... خاکستر بادی به عنوان یک پوزولان به منظور ارتقاء مقاومت ترکیب خاک استفاده شده...

فرمول ترکیب خاک ویکی کاکتوس

 • >
 • >
 • >
 • >

13 دسامبر 2014 ... استفاده از ماسه با سایز دانه های مناسب و همچنین وجود پرلیت در این خاک موجب ایجاد تخلخل، زه ... بهتر است مقداری خاکستر ذغال برای ضدعفونی کردن خاک به ترکیبات بالا اضافه شود. ... مهم: آبیاری کاکتوس و ساکولنت را بر حسب نیاز گیاه و پس از خشک شدن خاک انجام دهید. .... ماسه بادی رودخانه ای به جای خاک باغچه هم میشه؟

ارزیابی دوام و پایداری خاکهای رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﮎ. ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ... ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ. ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ .... ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺩﻱ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑـﻪ. ﻫﻤـﺮﺍﻩ. ۴. ﺩﺭﺻـﺪ ﺁﻫـﮏ...

آذر ۱۳۹۴ پوکه معدنی| پوزولانی | کانیار سبک دانه| پوکه کانیار|پوکه…

 • >
 • >
 • >
 • >

با قابلیت کیفی بالایی مورد استفاده قرار می گیرد . ... محصول پودری سبکدانه کانیار با دانه های 0 تا 3 ملی متر ، برای کاشت گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد . ... پومیس · مقایسه ی خصوصیات مکانیکی بتن های حاوی پوزولان · تاثیر خاکستر بادی و دوده...

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﺴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﻳﻦ …

 • >
 • >
 • >
 • >

و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. [7]. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨ .ﺪ. از ﺳﺎل. 1980. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎ. ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ آﻏﺎز و در ﺳﺎل. 1990. وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪ ... ﻓﺸﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي ﻣﺘﻮرم در اﻣﺘﺪاد ﻳﻚ ﺑﺰرﮔﺮاه در ﺻﺤﺮاي .... رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮد. [. 16. ]...

نتایج جستجو برای ' دوده سیلیس ' پایگاه داده های علمی تمام…

 • >
 • >
 • >
 • >

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت ... مطالعه آزمایشگاهی پیرامون تأثیر استفاده از مخاوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و...

اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) اکتشافات ...

 • >
 • >
 • >
 • >

بنابراین استفاده از پوشش گیاهی به عنوان ابزار اکتشافی اساس کاربرد روش ... ضخیمی از ماسه های بادی پوشیده شده باشد، ازروش اکتشافات ژئوشیمیایی خاک یا رسوبات ... جذب عنصر مولیبدن (Mo) دارد و غلظت این عنصر در خاکستر این گیاه تا درصد...

ﭘﻮزوﻻن ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ …

 • >
 • >
 • >
 • >

دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ زﯾـﺎد،. ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت و ﮐﺴﺐ ﺧـﻮاص دواﻣـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ. 6[. 7. ]. در ﺻــﻮرت وﺟــﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠــﻮب ﻋﻤــﻞ. آوري،. ﺑـﺘﻦ. ﻫـﺎي. ﺣـﺎوي ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ ﺑـﺎدي داراي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ...

آموزش پیدا کردن ساروج

 • >
 • >
 • >
 • >

آهک شکفته, خاک رس, ماسه بادی, خاکستر, الیاف, آب, سفیده تخم مرغ, شیر ... الیاف مورد استفاده در ساروج شامل الیاف گیاهی مانند لوئی یا گل نی و یا الیاف حیوانی مانند...

ی خاک رسی با استفاده از افزودنی شيمياي ک بررسی آماری و…

 • >
 • >
 • >
 • >

آهک و خاکستر بادی. ) Flyash. (. می .... خاک مورد استفاده در پژوهش حاضر از حاشیه جاده فرعی سه. کیلومتری ... روغن سولفوئیدی گیاهی يا معدنی ترکیب يافته با اسید.

[ زیرسازی راه ] نکات فنی و اجرای زیر سازی راه > دانلود > پرسش و…

 • >
 • >
 • >
 • >

6 ژانويه 2008 ... بازسازي روسازي هاي فرسوده با استفاده از مصالح موجود .... و نرم كردن خاك بايد كليه مصالح نامناسب نظير ريشه و كنده درختان، مواد كودي و گياهي، دانه هاي بزرگ تر از 63 ميليمتر وساير ...... 511 خاك مناسب جهت تثبيت با خاكستر بادي و آهك

با استفاده از سرباره فولاد ریزدانه در بتن …

 • >
 • >
 • >
 • >

ترمیم سازه پل بتن مسلح با استفاده از الیاف کربن به همراه آزمایشات استاتیکی و . ... تسریع شده ملات مانند اثر خاکستر بادی و میکروسیلیس و سرباره موثر است.

سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خا

 • >
 • >
 • >
 • >

استفاده از سیمان برای تثبیت خاکهای ریزدانه با دامنه خمیری. زیاد توصیه نمی شود .... در تحقیقی دیگر، آمو و. همکارانش از سیمان و خاکستر بادی برای تثبیت یک خاك ... این ماده یک اسید سولفونیک ارگانیک است که پایه گیاهی. از چغندر قند داشته و به...

خاک مناسب کاکتوس سبز نیوز

 • >
 • >
 • >
 • >

یکی ازعوامل مهم در پرورش کاکتوس cactus و ساکولنت ها succulents استفاده از خاک مناسب می باشد . ... می کنند که مبادا کندی رشد گیاه شان بعلت استفاده نکردن همان مورد در خاک می باشد . ... قرار دادن در زیر گلدان استفاده کنید و در ضمن توجه داشته باشید ماسه بادی ( ماسه خیلی ... 14 : خاکستر ذغال ( برای ضد عفونی کردن خاک بکار می رود ).

ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ؛ رﻣﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ا

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان. ﻛﻪ. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از. ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ..... ﺧﺎك ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻲ ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻓﻘﻴﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اﻧﺠﺎم ... ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي ﻧﻴﺰ ﺗﺤ. ﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده...

وبلاگ اختصاصی ملک جمشید زمانی گیاهان داروئی مناطق…

 • >
 • >
 • >
 • >

مصرف گياهان دارويي از ديرباز در منطقه بختیاری مورد توجه بوده تا جايي كه در سفرنامه ... ۴ درمان برفك دهان نوزاد: براي درمان برفك دهان نوزاد نمك و خاكستر چوب بلوط و گياه ... گرم است و براي دفع گرمي دل درد سر درد و بادي كه در كمر وران است استفاده مي شود.

اثرات و كاربردهاي سوزاندن مواد گياهي در سيستم هاي كشاورزي…

 • >
 • >
 • >
 • >

سوزاندن با استفاده از مواد نفتي و آتش زدن آنها و نيز با بهره گيري از انواع ... خاكستر به جا مانده به راحتي در معرض فرسايش آبي و بادي قرار گرفته و...

افزودنی خاکستر بادی بتن (فلای اش) Flay Ash

 • >
 • >
 • >
 • >

27 سپتامبر 2015 ... افزودنی خاکستر بادی بتن (فلای اش)Flay Ash. ... امروزه استفاده از انواع سيمانهاي آميخته و مواد جايگزين سيمان در بهبود ويژگيهاي مربوط به دوام بتن...

مصالح ساختمانی پایدار، جایگزین مناسبی برای بتن رویدادهای…

 • >
 • >
 • >
 • >

3 آوريل 2017 ... مادهای بتنمانند که از فیبرهای چوبی گیاه شاهدانه(کنف) ساخته میشود. ... با استفاده از خاکستر بادی که محصول جانبی ناشی از سوختن زغالسنگ است،...

ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﻧﻴﺰﻩ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻓﺮﺳﺎ علوم و فنون…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ. ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺗﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﻧﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺍﻧﺪﻭﺩ .... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎﮎ، ... ﺧﺸﺖ ﻭ ﮔﻠﻲ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻮﻣﻲ ﺣﺎﮐﻲ.

دانلود مقاله پوزولان به عنوان ماده ي جايگزين سيمان

 • >
 • >
 • >
 • >

از جمله مزاياي استفاده از پوزولانها، داشتن خصوصيات سيماني و در نتيجه صرفه ي .... مواد پوزولاني ديگر نظير خاكستر بادي و سرباره كوره آهن گدازي باعث كاهش نفوذ...

8 دورﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺰارع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از…

 • >
 • >
 • >
 • >

388400. دورﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺰارع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻟﻨﺪﺳﺖ ... ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ، ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺎﺷـﯽ. از ﺳﻮزاﻧﺪن .... ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي آب در ﺧﺎك و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدي. ﻣﯽ. ﺷﻮد.

آثار كهن ايران

 • >
 • >
 • >
 • >

ماسه بادی 4. خاکستر 5. الیاف 6. آب 7. سفیده تخم مرغ 8. شیر. استفاده از دو مورد آخر ... خاکستر مصرفی در ملات ساروج از سوزاندن کود حیوانی یا کود گیاهی مانند پوسته...

اثرات و کاربردهای سوزاندن مواد گیاهی در سیستم های کشاورزی …

 • >
 • >
 • >
 • >

سوزاندن با استفاده از مواد نفتی و آتش زدن آنها و نیز با بهره گیری از انواع شعله افکنهای ... خاکستر به جا مانده به راحتی در معرض فرسایش آبی و بادی قرار گرفته و ممکن...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ( ) ﻣﺮوري ﺑﺮﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري. ﻣﺮوري ﺑﺮﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ. (. Thymus vulgaris L. ) ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻧﻘﺪي. ﺑﺎدي. *1. ،. ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻜﻲ. زاده ﺗﻔﺘﻲ. 2. 1 ... آراﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . روﻏﻦ آوﻳﺸﻦ .... ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. 7/11. ﺗﺎ. 2/13. ﮔﺮم. ﻛﻠﺴﻴﻢ. 1890. ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮم. آﻫﻦ. 124. ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮم. ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ. 220. ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮم. ﻓﺴﻔﺮ. 201. ﻣﻴﻠﻲ.

انرژی زیست توده | انجمن بهينه سازي مصرف انرژي…

 • >
 • >
 • >
 • >

انرژی زیست توده | مطالب کاربردي و مقالات انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران. ... سوختهای گیاهی به دست آمده از پسماندهای جنگلی و محصولات کشاورزی جهان، به نوعی ... از کربن ذخیره شده بصورت CO2 آزاد می شود و بخشی نیز در خاکستر باقی می ماند. ..... فنی و کارشناسی جهت کاربرد انرژی های خورشیدی و بادی در سطح شهرها و تولید انرژی از...

ایرنا پنجمین آتش سوزی هفته در میانکاله مهار شد

 • >
 • >
 • >
 • >

16 ژوئن 2017 ... ... اخیر دچار آتش سوزی شد و در آخرین آتش سوزی پنج هکتار از پوشش گیاهی و درختی این منطقه در آتش سوخت . ... محل آتش سوزی دوم در منطقه ' پروانه بادی ' و ' ترشی پز کومه ' بود و با توجه ... یک هکتار دیگر از منطقه سازیلی و انارستان میانکاله تبدیل به خاکستر شد. ... برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺧﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ …

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه ﺧﺮﻓﻪ ﺑﺮ. ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي. اﯾﻤﻨﯽ ... ﺑﺎدي ﺑﻪ. SRBC. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﺳـﮑﻮم، از. ﻫﺮ ﺗﮑﺮار دو ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﮔﯿـﺎه ﺧﺮﻓـﻪ ﺣـﺪود. 18 ... ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ. /4. 23. ﻓﯿﺒﺮ. 1. /67. 11. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ). اﺳﯿﺪ ﻻورﯾﮏ (.

بتن سبک مطالب ابر بتن سبک

 • >
 • >
 • >
 • >

امروز برای دوستان یک مقاله لاتین در مورد خاکستر بادی در بتن سبک قرار دادم ... دنبالک ها: بتن گازی الیافی، استفاده از میکروسیلیس در بتن سبک، طرح اختلاط .... آب مصرفی منازل برای جلوگیری از رسوبگذاری در لوله ها، افزایش رشد گیاهان و درختان و .

آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺘﻦ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ انجمن آموزش…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺘﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه ﺑـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺘﻦ ...... ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ روﺑﺎره ﮐﻮره آﻫﻦ ﮔﺪازي ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي، دوده.

به اشتراک گذاشتن در :