مشخصات موج شکن مخروط

مشخصات موج شکن مخروط

ي ﺑﺎ ﻫﺎ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﺪ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺳﺎزه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺴﺘﺮ اﻃﺮاف ﺳﺎزه. اﺷﺎره. ﮐﺮد ... ﺷﯿﺐ ﺟﺎﻧﺒﯽ را در ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻗﺎﺋﻢ و ﯾﮏ ﺳﺎزه ..... اي. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. اﻧـﺪ،. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت. دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﺸﺨﺼـﺎت.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 • >
 • >
 • >
 • >

موج شکن های قائم کیسونی مانع کاملی را در مقابل پیشروی موج ایجاد می کنند، در نتیجه کل نیروی فشار موج بر دیوار قائم این نوع سازه های دریایی وارد می گردد. مهندسین...

انرژی موج ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

مبدل موجشکن نوسانگر ۴. ... انرژی موج (به انگلیسی: Wave power) در دریا و اقیانوسها بر اثر وزش باد روی سطح آب، .... کانالی به شکل مخروط ناقص، آب را در مخزنی مرتفع ذخیره کرده و این آب در ..... پیوندها به این صفحه · تغییرات مرتبط · بارگذاری پرونده · صفحههای ویژه · پیوند پایدار · اطلاعات صفحه · آیتم ویکیداده · یادکرد پیوند این مقاله...

فهـرست مقـاالت ResearchGate

 • >
 • >
 • >
 • >

بررسی شکل و ابعاد حفره ها در مقدار تنش، تغییر مکان و پایداری موجشکن های مشبک قائم ... بررسی پارامترهای موثر بر ویژگی ضریب انتقال موج شکن شناور پانتونی و ارزیابی ...... تحلیل هندسی پروانه های سیکلوئیدی بر اساس مشخصات فیزیکی و هندسی .... آنالیز خطی و غیر خطی پوسته مخروطی شکل ناقص، تحت فشار هیدرواستاتیک.

دریا ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

این اطلاعات برای شناسایی مسیرهای کابلها و خطوط لوله زیر دریایی، انتخاب محل مناسب قرار ... به تدریج، یک سطح موج شکن در پایه تختهسنگ ایجاد میشود و این تأثیر...

موج شکنا ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

همچنین شکست موج در نزدیکی ساحل میتواند باعث آسیب به سازههای ساحلی شود؛ از این رو، ... از اسکلهها و سایر سازههای ساحلی، موجشکن ساخته میشود تا انرژی موج کاهش یابد. ... معمولاً دو پارامتر ارتفاع موج شکنا و عمق شکست برای تعیین مشخصات موج شکنا به ... شکست ریزشی: تقارن نسبی، تشکیل ناحیه مخلوط آب و هوا (کفآلود) در نزدیکی...

بررسی آزمایشگاهی ارتفاع بهینه تیغه بر روی میزان عبور امواج از…

 • >
 • >
 • >
 • >

در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺒﻮر اﻣﻮاج از ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ... ﻣﻮج. ﺷﮑﻦ ﺷﻨﺎور، ﻣﻮج. ﺷﮑﻦ ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﯿﻐﻪ. ای، ﻣﻮج. ﺷﮑﻦ ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﯿﻐﻪ. EXPERIMENTAL .... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪل ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪ. 8.

به اشتراک گذاشتن در :