جداسازی مغناطیسی در سمنان

جداسازی مغناطیسی در سمنان

سـنتز نانـو ذرات اکسـید روی ResearchGate

 • >
 • >
 • >
 • >

پـروب DNAو سـاختار فضایـی آن، مهندسـی بافـت، هایپرترومـا و جداسـازی و خالـص سـازی مولکولـی و .... و هـم جنیـن مـواد مغناطیسـی مـی تـوان نـام بـرد. ..... تحقیق پوسـت پسـته با نام علمی Pistachio Vera L از شهرسـتان دامغان در اسـتان سـمنان جمع آوری گردید.

بهمن ۱۳۹۲ گروه صنايع شيميايي استان سمنان

 • >
 • >
 • >
 • >

گیره خرخر مغناطیسی | قطعات آسانسور · دکوراسیون .... برای جداسازی از حلال بنزن – استون با نسبت ۷ – ۳ (حجمی) مطابق توضیحات بالا استفاده کنید. ممکن است تا هشت ... [ یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:17 ] [ سر گروه صنايع شيميايي استان سمنان ].

مدیریت فناوری دانشگاه سمنان آزمایشگاه الکتریسیته و…

 • >
 • >
 • >
 • >

آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس. نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: اسیلوسکوپ/ V212 آنالوگ/ . قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: نمایش شکل موج. شرایط خاص...

راهنمایی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت…

 • >
 • >
 • >
 • >

جداسازی و بازیافت پلاتین توسط نانو ساختارهای مغناطیسی هسته پوسته ... سنتز و شناسایی نانو ساختار های زئولیتی جهت جداسازی مخلوط های گازی ... دانشگاه سمنان.

Reconstitution of the Tcell repertoire following treatment…

 • >
 • >
 • >
 • >

Sep 22, 2006 ... Isolation of blood mononuclear cells. Peripheral blood was collected ... Magnetic bead separation of CD4+ and CD8+ T cells. Peripheral blood...

821 K پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه

 • >
 • >
 • >
 • >

ذرات مغناطیسی اصالح شده با پلیمر، میکرواستخراج، فلزات سنگین، نمونه. های محیطی. 4 .*، .... این نانو ذرات مغناطیسی. جداسازی آنها بوسیله یک آهنربا است. .... تک در ایران )محصوالت آرایشی مای( و نمک طعام از شرکت سمنان )نمک باران( تهیه. گردید و جهت...

تدریس خصوصی در سمنان استادبانک

 • >
 • >
 • >
 • >

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی (حد اکثر تا 3 نفر )در سمنان تضمین یادگیری و یادگیری مفهمی با تست های منطبق بر کنکور سراسری وسطح بالاتر همراه با جزو خلاصه...

Chemical composition of the essential oils from the hulls of…

 • >
 • >
 • >
 • >

Jan 24, 2014 ... hulls of Pistacia vera L. by using magnetic nanoparticleassisted .... and or volatile fraction isolation, phytochemists widely use microwave or ... from Damghan region (North Eastern of Iran), Semnan Prov ince, at Latitude: 36.

اتزهاهی علم و فناوری ) 6/95 )شماره

 • >
 • >
 • >
 • >

پژوهشگران دانشگاه سمنان موفق شدند با بهره. گیری از ... کربن فعال در جداسازی بو، رنگ، مزه .... پژوهشگران دانشگاه کاشان با تولید یک نوع نانوذره مغناطیسی و به.

در حال بارگذاری معدن زغال سنگ نمایندگی شرکت زغال سنگ…

 • >
 • >
 • >
 • >

... تولید سنگ شکن مخروطی در هند · جداسازی مواد معدنی در نه · دستگاه شن شور در شهریار · جداسازی مغناطیسی در غیر · سنگ شکن روی در سمنان · سنگ شکن نیکل در مهاجران...

Isolation and identification of new eleven constituents…

 • >
 • >
 • >
 • >

Semnan University laboratories have succeeded in isolating and identifying 11 new constituents from a class of compounds called the steroid glucosides.

آنا | حذف فلزات سنگین از پسابها به کمک نانوجاذب مغناطیسی در…

 • >
 • >
 • >
 • >

7 سپتامبر 2015 ... از طرفی به دلیل خاصیت مغناطیسی جداسازی جاذب پس از جذب به راحتی و با یک اعمال میدان مغناطیسی خارجی امکان پذیر است. ضمن اینکه رسانایی...

نشریه علوم و مهندسی جداسازی

 • >
 • >
 • >
 • >

نشریه علمیپژوهشی و بین رشته ای علوم و مهندسی جداسازی حاصل فعالیت مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران است که با اخذ درجه علمیپژوهشی...

ﻋﻠﻲ : ﻧﺎم ﻣﺮادزاده : ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 1366 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﺪن دانشگاه…

 • >
 • >
 • >
 • >

23 جولای 1992 ... ﻋﻀﻮ ﻛﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎﻳﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن از ..... ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ اﺟﺖ آﺑﺎد ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش .... ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود در ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻲ ﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻲ.

متن کامل (PDF) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 • >
 • >
 • >
 • >

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان. *. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ... ﺗﻐﻠﯿﻆ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺟﺬب اﺗﻤﯽ. ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ..... ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ. از ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ.

جداسازی باکتریها در فرآیندهای صنعتی با یک روش اقتصادی …

 • >
 • >
 • >
 • >

17 آوريل 2017 ... ابراهیمی نژاد یادآور شد: در انتها پاسخ سلولهای حاصل به میدان مغناطیسی و کارایی این روش در جداسازی سلولهای باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت...

( ) ﻣﻨﮕﻨﺰ Mn وزارت صنعت، معدن و تجارت

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ داراي. ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎﻻ ..... ﺳﻤﻨﺎن، ﻓﺎرس، ﻗﺰوﯾﻦ، ﻗﻢ، ﻣﺮﮐﺰي، ﯾﺰد و ﻫﻤﺪان را ﻧﺎم ﺑﺮد ..... ﺟﺪاﺳﺎزي. ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم را در ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ.

فهرست طرحهای برگزیده کشوری جشنواره جوان خوارزمی ویکیپدیا…

 • >
 • >
 • >
 • >

۳, سیستم تعیین اندازه و جهت میدان مغناطیسی, مسعود صادقی, آذربایجان شرقی ... ۲, پریسا سرخیل, بررسی و جداسازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای گیاه Heliotropium...

لسیت برخی از مشتریان :: تهران

 • >
 • >
 • >
 • >

فرآوری سنگ آهن عمدتاً به روش جداسازی مغناطیسی، جداسازی ثقلی و فلوتاسیون صورت می گیرد. حتی می توان برای ماده معدنی هماتیت با خاصیت مغناطیسی ضعیف نیز از .

مجموعه مقالات پانزدهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران انجمن ژئوفيزيك…

 • >
 • >
 • >
 • >

... جانی تخمین عمق بی هنجاری های مغناطیسی کانسار آهن اُجت آباد سمنان با استفاده از ... علی ریاحی نشانگر جابجایی نامتغیر برای جداسازی رخساره میدان نفتی دارخوین...

5بنزوديازپين در حضور كاتاليزور نانو ذره مغناطيسي عامل…

 • >
 • >
 • >
 • >

دانشگاه سمنان، سمنان، ايران. چکیده: در اين مقاله نانو ذره مغناطيسي عامل دار شده با گروه سولفونيك اسيد به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن و قابل ... واكنش پذيري است، همچنين براحتي و با استفاده از يك آهنرباي مغناطيسي از محيط واكنش جداسازي مي شود. استفاده...

IJMS | Free FullText | Isolation and Characterization of…

 • >
 • >
 • >
 • >

May 3, 2010 ... Here, we report the isolation and characterization of 12 polymorphic ... stringent washes were carried out with separation in a magnetic field.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی|مرکز تحقیقات نانوفناوری…

 • >
 • >
 • >
 • >

... خشک کن سرمایشی; خوانشگر الایزا; رزونانس مغناطیس هسته (NMR ); سانتریفیوژ; سانتریفیوژ; طیف سنج جذب اتمی (AAS); طیف سنج مرئی فرابنفش (UVVIS)...

Assessment of Culture Condition and In Vitro Colonization…

 • >
 • >
 • >
 • >

تشخیص مارکرهای سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، امکان جداسازی این جمعیت سلولی را فراهم می کند. .... توسط کالژن و جداسازی سلول مغناطیسی فعال شده، موفق به ایجاد ..... Cellualr Biology, Faculty of Biology, Damghan University, Semnan, Iran.

عامل دار بنزودیازپین در حضور کاتالیزور نانو ذره مغناطیسی …

 • >
 • >
 • >
 • >

معصومه مالمیر، علی. عموزاده و سمیه اتوکش. دانشکده ش. مي. ي. ، دانشگاه. سمنان. يا،. ران .... مغناطیسی توسط یک آهنربای خارجی از مخوط سرد شده جداسازی. شد؛ به این صورت...

شرکت تولید نیروی برق شاهرود

 • >
 • >
 • >
 • >

اتمام جداسازی دیسک های اول تا چهارم توربین ... عملیات جداسازی سنتر هالو شفت
(senter hollow shaft) .... ایجاد میدان مغناطیسی و پاشش محلول پودر آهن جهت تست MT ... استان سمنانشهرستان سمنان بلوار قدس خیابان برق داخل محوطه شرکت برق منطقه...

فارغ التحصیلان پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی…

 • >
 • >
 • >
 • >

21 مه 2017 ... عنوان پایان نامه: مطالعه سینتیک تبلور در مواد مغناطیسی نرم نانو بلورین از نوع فایمنت .... عنوان پروژه: مطالعات تجربی اثر افزایش نانوذرات در جداسازی و تخلیص آلفا آمیلاز با تکیه بر توزیع ... محل اشتغال: هیات علمی دانشگاه سمنان.

پوسته: یک کاتالیزور با ساختار هسته مغناطیسی کامپوزیت…

 • >
 • >
 • >
 • >

7 مارس 2017 ... ذرات مغناطیسی، جفت شدن متقاطع،. دی ... یار شیمی آلی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ... باال و گران بودن پاالدیوم، در دسترس نبودن آن، جداسازی سخت و هم.

Theoretical Investigation on Antioxidant Activity of…

 • >
 • >
 • >
 • >

Jan 24, 2013 ... Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran. ‡ Department of Chemistry, Sharif University of...

باشگاه نانو | المپیاد نانو | برگزیدگان دوره چهارم…

 • >
 • >
 • >
 • >

... اثر آن بر باکتری استافیلو کوکوکوس اورئوس, سمنان, پژوهشسرای دانش آموزی سمنان, سوم ... مجتبی کزازی, حذف رنگ مالاشیت گرین توسط نانو ذرات سیال مغناطیسی اصلاح شده ... مهراسا امیری, جداسازی سرب از پساب های صنعتی با استفاده از نانو ذرات...

Magnetic solidphase extraction of Zineb by…

 • >
 • >
 • >
 • >

Magnetic solidphase extraction of Zineb by C18functionalised ... Maryam Rajabi Department of Chemistry, Semnan University, Semnan, 425789235, Iran, ... The produced magnetic nanoparticles were characterised by using scanning electron ... Preconcentration, and Isolation of Pesticides and Selected Pollutants.

Preparation, characterization and PEGylation of…

 • >
 • >
 • >
 • >

Sep 16, 2016 ... Plouffe B D, Murthy S K and Lewis L H 2015 Fundamentals and application of magnetic particles in cell isolation and enrichment: a review Rep.

چاپ دانشگاه تهران

 • >
 • >
 • >
 • >

... nanoparticles in micro bioreactors, hadiseh shamsrizi, Practical , Semnan u., ..... در میلی بیوراکتور و جداسازی یون های استخراجی توسط نانوذرات مغناطیسی، بهروز...

به اشتراک گذاشتن در :