چه له و غربالگری است

چه له و غربالگری است

غربالگری رتینوپاتی نارسی دانشگاه علوم پزشکی یزد

 • >
 • >
 • >
 • >

رتینوپاتی نارسی[1] بیماری عروق شبکیه در نوزادان نارس است و می تواند به طيف ... در برنامه های علمی و مدون غربالگری می توان شیوع این بیماری را به حداقل رسانید . ..... صورت عدم مراجعه با فاصله 48 ساعت از موعد مقرر، فرد مسوول پیگیری نوزاد نارس یا...

کم کاری تیروئید مادرزادی | آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس…

 • >
 • >
 • >
 • >

تستهای غربالگری، شامل اندازه گیری میزان هورمون محرک تیروئید (TSH) است. این هورمون، ... در نوزادان، این قرصها باید کاملا له شده و با دقت بیشتری به کودک داده شوند.

گلوکوم انجمن چشم پزشکی ایران

 • >
 • >
 • >
 • >

اکثر موارد آب سیاه در ایران با افزایش فشار داخل چشمی همراه است. ... اولیه آسیب گلوکومی عصب بینایی بهترین روش برای غربالگری و بیماریابی آب سیاه است. .... ممکن است به دلیل ضربهای غیر نافذ و له کننده چشم (مثلا ناشی از ضربه مشت یا توپ و .

386 K مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

 • >
 • >
 • >
 • >

های غربالگری سه ماهه اول بارداری و اطالعات حاصل از آمنیوسنتز. ) نتایج کاریوتیپ جنین ... له. آمن. ی. وسنتز. 81. مقدمه. ناهنجاری. های مادرزادی و بیماری. های ژنتیکی،. زندگی. 3. درصد از نوزادان را تهدید ... خطر است، اما برای سندرم داون یا سایر آنوپلوئیدی. ها،.

از سلامت جنين مطمئن شويد .:Iran Salamat

 • >
 • >
 • >
 • >

وقتي خانم همسايه ميفهمد كه 7 ماهه حامله است، بلافاصله ميپرسد: <سونوگرافي كردهاي؟ دختره يا پسر؟> ... له، چه فرقي ميكنه، مهم اينه كه سالم باشه>! بيشتر (و نه ... فشارخون شما نيز براي غربالگري و تشخيص فشارخون حاملگي، اندازهگيري ميشود. نمونه ادرار از...

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮزادان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﺟﻬﺖ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮزادان. ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ. : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. : 1 ... اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد . ﺧﻮن را ﺑﻮﺳﻴ. ﻠﻪ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺑﺰرگ.

ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮﺍﻱ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮﻱ ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺍﺳﺖ. ١[. ] . ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ. ،. ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ. ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﻳﻊ ﺍﺳـﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﻳ. ﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ... ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ .... ﻠﻪ ﻣﮑﻌﺐ، ﻧﻘﺎﺷ. ﻴ ﻭ ﺗﻘﻠ ﻲ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آزﻣﻮن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ا 13 …

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ... ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آزﻣﻮن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ... 3(. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ اﺳﺖ. : ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي رو. زﻣﺮه. ( routine. ) و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕــــــــﺮي ﺧــﺎص.

غربالگری شنوایی سالمندان، مقایسه ای میان کارآیی پرسشنامه…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﻣﻴﺎن ﻛﺎرآﻳ. ﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و. اودﻳﻮﻣﺘﺮي. *. دﻛﺘﺮ ا ... ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 54 ... ﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ. /. اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﻬﺎﺟﺎ.

ﺣﻞ ﻋﺪدی ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪی زﻣﺎﻧ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، از روش ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ..... ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ: • ﺷﺮط دﯾﺮﯾ ﻠﻪ: روی ﻣﺮز Γ دارای ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮﻣ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨ u u ¯ =u on Γ. .... اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ از ﺗﺎﺑﻊ دﻟﺘﺎدﯾﺮاک، ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺗﺎﺑﻊ دﻟﺘﺎدﯾﺮاک، ﺷﺒﯿﻪ ﯾ...

آیا آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی میتواند آسیبهای ... …

 • >
 • >
 • >
 • >

ی. سربازان ا. رانی. ی. به. یوس. له. آزمون. ها. ی. غربالگر. ی. عملکرد حرکت. ی. بود. روش ... بوده است. 6/5. برابر بیشتر نسبت به سایر سربازان مستعد بروز. آسیب اندام...

کم کاری تیروئید و کودک شما اطلاعات نوین پزشکی ومطالب جالب و…

 • >
 • >
 • >
 • >

29 ژانويه 2010 ... وضعیتی است که غده تیروئید نمی تواند هورمون تیروئید کافی برای بدن تولید کند. ... آیا تست غربالگری می تواند در مورد نوزادان غلط باشد؟ .... می توان قرصهای له شده را با قاشق چایخوری همراه با پوره غلات یا میوه له شده به کودک داد .

شیوع نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زود ﻫﻨﮕ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ..... ﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ. ﯽ ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴ. ﺌ. ﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

آزمایش های دوران بارداری، فهرست کامل نی نی بان

 • >
 • >
 • >
 • >

31 جولای 2017 ... له، چه فرقی می کنه، مهم اینه که سالم باشه! بیشتر (و نه تمام) ... فشارخون شما نیز برای غربالگری و تشخیص فشارخون حاملگی، اندازه گیری می شود. ... بنابراین لازم است راجع به مصرف داروها و بیماری های خود به پزشکتان اطلاع دهید. آزمایش...

تأثیر مشاوره گروهی غربالگری سرطان دهانه رحم بر آگاهی و…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ. ﻳﻲ. ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ. ﻱ. ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺍﺳﺖ . ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ. : ﺩﺭ ﺍ. ﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ. ﻴ. ﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑ. ﻲ. ۸۰ .... ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻋﻠﺖ. ﺍﻳﻦ. ﺍﻣﺮ ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ. ﻭﺟﻮﺩ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺪﻭﻥ. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ. ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﭘﺎﭖ. ﺍﺳﻤﻴﺮ. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ. )۶( . ﺍﻳﻦ. ﺩﺭ. ﺣﺎﻟ. ﻲ ...... ﻠﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ. ۷۲. /. ۵۲. ﻭ.

غربالگری و تشخیص دیابت حاملگی آزمایشگاه دکتر…

 • >
 • >
 • >
 • >

با وجود اینکه بعضی بر این باورند که تنها زنان در گروه پر خطر باید برای GDM غربالگری شوند ولی انجمن تخصصی زنان و مامایی امریکا معتقد است که غربالگری باید...

تست غربالگری نوزاد | پرتال پارسه گرد

 • >
 • >
 • >
 • >

تست غربالگری نوزاد، انجام آزمایش در مورد تمامی نوزادان تازه متولد شده است که اختلالات جدی و مرگباری را که هنگام تولد مشخص نیستند بررسی میکند.

برنامه یی اجرا آیین نامه نارسی رتینوپاتی

 • >
 • >
 • >
 • >

گرم افزایش یافته است، تعداد نوزاد ان مبتال به رتینوپاتی نارسی. افزایش خواهد یافت ... بخش های مراقبت ویژه نوزادان، لزوم تدوین برنامه مدون غربالگری. رتینوپااتی...

ﻛﺎري ﻣﺎدرزادي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﻢ ا …

 • >
 • >
 • >
 • >

اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﻢ ﻛﺎري ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻧﻮزادي در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري .... ﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮح و ﻣﺪﻳﺮان...

شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی تأثیر گذار بر یادگیری…

 • >
 • >
 • >
 • >

ارزیابی تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه است که شامل 11 نفر بودند. ... غربال گری مهم ترین عوامل مؤثر بر یادگیری از تکنیک دلفی فازی استفاده شد که پنج ...... محل عامل ها در سلس له مراتب نهایی توس ط س تون هاي )R+C( و )RC( مشخص می شود،.

راز غربالگری | سامانه اشتراک محتوای زائران

 • >
 • >
 • >
 • >

3 آوريل 2017 ... کانالی برای آگاهی بخشی در مورد غربالگری دوران بارداری راه اندازی شده است. این کانال درباره یکی از حوادث جدید آخرالزمان صحبت می کند. شرح حال...

چه چیزی فرزند شما را زیبا میکند؟ بیتوته

 • >
 • >
 • >
 • >

سونوگرافی آنومالی نوعی غربالگری است که غربالگری آنومالی جنینی نامیده میشود در ... در اصل این باور قدیمی است که هر چیزی که خانم میچشد، میبیند، میشنود یا لمس میکند ... بینی له شده او هم به دلیل است که استخوان بینی نرم است و حین عبور نوزاد از...

متن کامل (PDF)

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻣﺮو. ري. 86. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. دوره. اول. ، ﺷﻤﺎره. 2. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392. ﻣﺠ. . ﻠــﻪ ﺗﻌ. . ﺎﻟ. . ﻲ ﺑ. . ﺎﻟﻴﻨ. ﻲـ. آﻣﻮزﺷﻲ ... اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي دﻟﻴﺮﻳﻮم وﺟﻮد دارد . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ...

تست غربالگری دوران بارداری [آرشیو] سایت علمی دانشجویان…

 • >
 • >
 • >
 • >

15 سپتامبر 2009 ... له، چه فرقي ميكنه، مهم اينه كه سالم باشه>! بيشتر (و نه تمام) مادران دوست دارند بدانند جنيني كه در شكم دارند پسر است يا دختر. اما مطمئنا براي همه مادران،...

HPV ،سرطان سرویکس مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی…

 • >
 • >
 • >
 • >

3 مارس 2007 ... ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي. ،. در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﻴﻮع و ﺑﺮوز. نآ. را ﺗﺎ ﺣﺪود. % 70. ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . در. ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن، ... ن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﻳﻜﺲ و ﺟﺰﺋﻴﺎت واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﻨﻈﺮ. ﻣﻲ. رﺳﺪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ..... ﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ . اﻳﻦ. واﻛﺴﻦ. در. 500. ﻣﺮد ﺑﻴﻦ.

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله(عج) کنترل بارداری

 • >
 • >
 • >
 • >

وقتی خانم همسایه میفهمد كه 7 ماهه حامله است، بلافاصله میپرسد: <سونوگرافی كردهای؟ دختره یا پسر؟> ... له، چه فرقی میكنه، مهم اینه كه سالم باشه>! بیشتر (و نه ... فشارخون شما نیز برای غربالگری و تشخیص فشارخون حاملگی، اندازهگیری میشود. نمونه ادرار از...

کمکاری مادرزادی تیروئید از شایعترین علل عقبماندگی ذهنی نوزدان…

 • >
 • >
 • >
 • >

14 ژوئن 2017 ... ... لازم است همه نوزادان در 3 تا 5 روزگی پس از تولد، به روش غربالگری به صورت ... و له کردن آن، تماس با خون، ترشحات و نمونههای بافتی بیمار آلوده است.

شرح وظايف دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 • >
 • >
 • >
 • >

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي .... ﭘﺰﺷﮑﻲ و ﳘﭽﻨﲔ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در آن ﳏﺪوده .... اﺳﺖ. در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻨ. . ﻮﻧﻲ. ﺟﻬﺖ ﭘ. ﯿﺸﮕﲑي از. ﺑﺮوز ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﲰﻲ ﻣﺎژور. در اﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋي، ..... ﻣﺮﺣ ﻠﻪ اول. ﺗ ﺸﺨ. ﯿ. ﺺ ﺗﺎﻻﲰ. ﻲ. ﭘ. ﯿ. ﺶ از. ﺗﻮﻟﺪ. (. PND1. ) ٣ . ﺗﻼ. ش در ﺟﻬﺖ. اﳒﺎم. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم. آزﻣﺎ.

بنظر شما غربالگری خوبه یا بده؟ | تبادل نظر نی نی…

 • >
 • >
 • >
 • >

موارد مثبت کاذب و منفی کاذب جزو ذات تست های غربالگری است مثبت کاذب به معنی آن است که تست غربالگری مثبت است ولی جنین مشکلی ندارد و منفی کاذب یعنی...

ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﻮزادان مجله…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻠــﻪ، درﻣــﺎن. آﻣﻮزش. ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ و از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ. ﺑﻬﺮه. وری را ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ... ﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮی. ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﻮزادان از ﯾﮏ ﺷـﺘﺎب و رﺷـﺪ ﺻـﻌﻮدی ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده. اﺳﺖ. ﻪﺑ.

شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن در زنان باردار شهر…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ. ۶. ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ .ﺍﺳﺖ. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ. ﺳﺎﻝ. ۱۹۸۰. ﻣﺪﻧﻈﺮ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮ . ﻓﺖ ..... ﻟﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ. ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﻳﺎﺑﺖ. ۲ﻧﻮﻉ. ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .۳. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ.

غربالگری تاالسمی و فنیل کتونوری برنامه در سالمت سطح اول…

 • >
 • >
 • >
 • >

سيكل سل كه عمدتاً در مناطق جنوبي ايران شايع است در قالب اين برنامه ادغام شده و غربالگري زوجين براي اين بيماري به همراه. تاالسمي)در منطقه خوزستان و ... طبيعي باشد، بنابراين در اين دسته از بيماري ها غربالگري بسيار ارزشمند است ..... له يا روستا .7.

بیمارستان لاله

 • >
 • >
 • >
 • >

به بیمارستان لاله خوش آمدید. از اينكه بيمارستان لاله را جهت پايش سلامت و انجام خدمات تشخيصي ودرماني خود انتخاب نموده ايد سپاسگزاريم. بيمارستان لاله با در اختيار...

به اشتراک گذاشتن در :