روش تکان دهنده خطی برای پیدا کردن مرکز جرم

روش تکان دهنده خطی برای پیدا کردن مرکز جرم

آزمایشگاه علوم تجربی )1 اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد…

 • >
 • >
 • >
 • >

وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی ... 3ــ تعیین مرکز سطحی زمین لرزه. 62 .... 4ــ از بو کردن مستقیم )استنشاق(، چشیدن و لمس کردن مواد در آزمایشگاه .... حاال تو می توانی به روش علمی پاسخ این پرسش را پیدا کنی. ..... II( کلرید خشک را با یک گیره نگه دارید و به مدت چند دقیقه در محیط تکان دهید.

١ﭘﺎ آزﻣﺎ ه ﺰﯾﮏ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺪازه ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ... در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ آن و روش ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ. ..... ﺷﻮد. ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ واﺣﺪ ﻧﺪارد، ﭼﻮن ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ دو. ﻣﻘﺪار ﻫﻢ. ﺟﻨﺲ اﺳﺖ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .... ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه. ي دﻗﺖ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﺑِﺸﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ. ﮐﺶ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ..... ﺑــــﺎ ﺗﮑــــﺎن داد ..... در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﻪ داﯾﺮه.

: مرکز جرم دانشنامه رشد

 • >
 • >
 • >
 • >

مرکز جرم نقطهای است که به نمایندگی از کل جسم یا کل ذرات یک سیستم میتواند بیانگر ... y1 , z1) و (x2 , y2 , z2) نشان دهیم، در این صورت مختصات مرکز جرم از روابط زیر محاسبه میشود: ... تکانه یا اندازه حرکت خطی کل هر دستگاه یا سیستم ذرات ، با حاصلضرب جرم کل دستگاه (یا ... وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی

مسئول فقر کیست؟ کوچه گردان عاشق جمعیت امام علی

 • >
 • >
 • >
 • >

69|گزارش اجراي طرح آموزش ابتدایي براي کودکان و زنان افغان در خانه هاي ایراني ... خطِ ستبر میان ما، خطی است که فقر می نامندش. .... یـد، آهـن یـا کلسـیم رنـج می برنـد، فـردا مـادر کودکانـی کم هوش تـر، کم وزن تـر ... کـردن کـودکان بـه جـای پـدر و مـادر و. ...... بسـیار تـکان دهنـده اسـت کـه 870 میلیـون نفـر در جهـان، یعنـی یـک نفـر از هـر هشـت نفـر،...

راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺸﻮري اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي داروﯾﯽ …

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻣﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﺒﻜﮫ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ .... ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ در ﮐﺸﻮر، ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺮدن روش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻘﯿﻪ، ﺗﺮاﺷﯿﺪن ... ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺸﻮري اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ واراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ درد در اداره ﺳﻼﻣﺖ ..... ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎن دادن .... ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ واژﯾﺘﺎل و ﺗﺨﻤﯿﻦ وزن ﺟﻨﯿﻦ ﻓﺮد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه .... ورز دﻫﻨﺪه. ) ﺑﺎ دو دﺳﺖ روي ران ﻫﺎ و ﮐﻒ ﭘﺎ. ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺮﯾﻨﻪ. : در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ. ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداري ﻣﺎﺳﺎژ...

لحظات تکان دهنده رفتار زشت دختران 18 ساله با یک پسر +فیلم و…

 • >
 • >
 • >
 • >

6 ژانويه 2017 ... لحظات تکان دهنده رفتار زشت دختران 18 ساله با یک پسر +فیلم و عکس ... برنده شد و اجازه ورود به کاخ سفید را پیدا کرد اما در دوران ریاستجمهوری خود نه تنها پیروزی در این ... دختر به خاطر نهنگ آبی دستش را با چاقو خط خطی کرده بود / گفتگو با مادر دختر اصفهانی + فیلم ... به خدا رنگی نگاه کردن عالمی دارد که نگو و نپرس...

سخنان تکان دهنده مدیر سایت صیغه ایرانیان…

 • >
 • >
 • >
 • >

2 آوريل 2017 ... او از فعالیت این مرکز زیر نظر یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مشورت با ... از این توهینهای بسیاری که به ما میشود بیزارم و نگرانی در مورد فیلتر کردن سایت یا برخورد قضایی ندارم چرا که ... کنیم قطعا با عرف جامعه تناقض پیدا میکرد و مشکلاتی بوجود میآورد. ... آره سخنان مدیر سایت صیغه واقعا خیلی تکان دهنده بود.

متن کامل (PDF)

 • >
 • >
 • >
 • >

14 فوریه 2011 ... ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد در ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل ﺑﻮده. اﺳﺖ. داده ﻫﺎ ﺑﻪ روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ... ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه اي از ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد،. ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎً د ..... ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ي ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ... واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻢ وزن ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻔﺎو. ت ﺑﻮده اﻧﺪ.

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 دانشگاه نیشابور

 • >
 • >
 • >
 • >

خطا نشان دهنده ی میزان انحراف نتیجه آزمایش از ... مرکز. صفحه. مدرجش. نباشد. یا. اندازه. گیری. شتاب. جا. بهذ. زمین توسط ... جرم، زمان و... . خطای این کمیات به راحتی و به صورت زیر. قابل محاسبه خواهد بود: .... تکان. خوردن. ورنیه. و ایجاد. خطا. در. اندازه. گیری. وجود. دارد،. استفاده. می شود. به. عبارت .... بخوانید به این صورت که خطی از ورنیه را که.

روش عملی پیدا کردن مرکز جرم :: تکانه

 • >
 • >
 • >
 • >

روش های پیدا کردن مرکز جرم: روش عملی 1.یافتن مرکز جرم اشیا یک بعدی: اولا باید بدانیم که همه اجسام سه بعدی هستند ولی ما آن هایی را که مثل میله ( آن هایی که مثلا طول و...

از قتل عام دو خانواده در یک شب تا اعتراف تکان دهنده متهم /…

 • >
 • >
 • >
 • >

21 مه 2014 ... از قتل عام دو خانواده در یک شب تا اعتراف تکان دهنده متهم / اقدام شنیع و غیر انسانی با جسد مقتول ... جنايی و تيم بررسی صحنه جرم اداره تشخيص هويت و آزمايشگاه جنايی به ... عمدی خانه شديم که فرد يا افرادی برای رد گم کردن و انحراف اذهان کارآگاهان و ... باجه شماره دو مرکز تلفن شهيد قندی شهرستان بوشهر تماس گرفته است.

آموزش عکاسی

 • >
 • >
 • >
 • >

دوربين هاي قطع بزرگ :حجم و وزن زيادي دارند و بيشتر در آتليه ها بر روي سه پايه استفاده ... دریک لنز نیز که ترکیبی از عدسی های مختلف است فاصله میان مرکز (محل .... براي ثبت دقيق تصوير در عكاسي ، محاسبه دقيق نوري كه از سطوح مختلف موضوع مورد ... قرار گرفتن عقربه روي علامت + نشان دهنده بالا بودن نور است كه بايد ديافراگم يك...

مـــراقبــه دانش یوگا

 • >
 • >
 • >
 • >

بدون آن نميتوانيد به مرحله ملكوتي ارتقا پيدا كنيد. ... همان طور كه خوابيدن را نميتوان آموزش داد، مراقبه را هم نميتوان آموزش داد. ... زيرا تا فرد به قصد تمركز كردن مينشيند، ذهن ميخواهد پرواز كند. ... يا سمبل خنثي يا مثبت و روحيهبخش تمركز كنيد و اين ايده را در مركز تمركز خود نگه داريد. .... ليكهيتا جاپا را ميتوان به هر زبان و با هر خطي نوشت.

مشاهدهي علمي پيدا کردن مرکز جرم با پرتاب توپ به بطریهای…

 • >
 • >
 • >
 • >

5 آوريل 2015 ... پيدا کردن مرکز جرم با پرتاب توپ به بطریهای آب ... چگونگی توزیع جرم در هر جسم روی مرکز جرم آن تأثیرگذار است؛ مرکز جرم معمولاً در قسمتی از جسم قرار دارد که ... روش کار: اطمینان حاصل کنید که در بطریها خوب بسته شده باشد.

اندازهگیری میزان برهمکنشهای هادرونی در آشکارسازهای سوسوزن…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺍﻓﺘﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ. ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻧﺖ. ‐. ﻛـﺎﺭﻟﻮ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ... ﺷـﻤﺎﺭﺵ، ﭘﻴـﺪﺍ ﻛـﺮﺩﻥ ﺗﻌـﺪﺍ. ﺩ ﺩﻗﻴـﻖ ﺫﺭﺍﺗـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ .... ﺷﺘﺎﺏ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮﻭﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ .... ﺑﻪ ﺗﻮﭖ ﻋﻘﺒﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻـﻞ ﺑﻘـﺎﻱ ﺗﻜﺎﻧـ. ﻪ ﻭ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺑﺎﻳـﺪ ... ﺧﻄﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ .... ﻣﺮﻛـﺰ ﺟـﺮﻡ . ﺩﺍﺩﻩ. ﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮ. ﻁ ﺑـﻪ ﻛﺎﻧـﺎﻝ. ﻛﺸـﺴﺎﻥ. ﺩﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨـﺪﮔﻲ. ﭘﺮﻭﺗﻮﻥ. . ﺩﻭﺗﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺮﮊﻱ. MeV. ۱۳۵ . ﺍﺳﺖ.

جداسازی کامل و جزئی حالت های ارتعاشی موتور ملی حول محور گشتاور…

 • >
 • >
 • >
 • >

محاسبه. نمود . سپس. ،. نشان داند که با بهتتر شتدن درصتد جداستازي. حالت. ها، ... روش. بهينه. سازي. وراثتت،. حالت. هاي ارتعاشي موتور حول محور گشتاور غلتشي جداسازي جزئتي. مي .... مرکز جرم. ،. لختي. چرخشي و. عالمت ضرب خارجي. است. با فرض ارتعاشات خطي .... نشان دهنده. ي عضو ستطر n. ام و ستتون lام. ماتريس جرم و. ( ). عضو سطر n.

مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه زنیان فصلنامه علمی پژوهشی…

 • >
 • >
 • >
 • >

13 آوريل 2013 ... ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻗﺮﯾﺐ، داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎرچ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺗﻠﻔﻦ. و ﻧﻤﺎﺑﺮ ... ﻫﺎ ﺑﻪ دو روش اﻧﺘﺸﺎر دﯾﺴﮏ و ﻣﯿﮑﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦ ﺑﺮاث ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ... ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻋﻔﻮﻧﺖ و .... ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ. ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ و ... ﺗﮑﺎن دادن ﻣﺠﺪداً. در rpm ..... دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ. ﺑﻮدﻧﺪ. (. ﺟﺪول. ﺷﻤﺎره .)2. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ. ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. 10. و. 20 .... ﺪﺷ . روش. اﯾﺠﺎد ﺟﺮم ﺗﯿﻮب در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.

حقوقتان را بشناسید؛ «پارک=پنچر» جرم است سلامت اجتماعی …

 • >
 • >
 • >
 • >

14 مارس 2017 ... در یکی از کوچهها مقابل در ورودی ساختمان مسکونی جای خالی پیدا میکنید و به ... خودروتان را سریعا در آنجا پارک میکنید و با خیال راحت به مرکز خرید میروید. ... مسکونی پارک کردهایم و در راه بازگشت با خودروی خط خطی یا پنچر مواجه شدهایم. ... حال در اینجا این سوال پیش خواهد آمد که آیا پنچر کردن چرخ خودرو مقابل ساختمان...

روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • >
 • >
 • >
 • >

7 مشخص كردن جامعة كورد بررسي، نمونه و حجم نمونه .... (قد سن وزن) ... تعريف: پرسشنامه مجموعهاي از سوالهاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه ميکند. ..... که دارد) با مشاهده گرههاي ابروان، تکـان دادن قسمتي از بدن و ســاير نشانه هاي ناخود آگاه کشف کنـد. ..... پيدا كردن احتمالات در پارامترهاي گروههاي فرعي در داخل جامعه آماري بدون روش...

دلایل گرم شدن بیش از حد گوشی های اندرویدی رسانه کلیک

 • >
 • >
 • >
 • >

29 فوریه 2016 ... ممکن است شما در اینترنت برای پیدا کردن روش هایی برای حل این مشکل جستجو کرده ... اتفاق رخ می دهد، نشان دهنده این است که کابل شارژر و یا باتری دارای مشکل است. ..... ۲٫ چگونگی گروهبندی اعلانها را در Notifications Center تغییر دهید ..... برای پیدا کردن نشانگر موس خود، کافی است موس خود را سریعاً تکان دهید یا بر...

تعرض مرگبار پسر 17 ساله به دختر بچه در ورامین / متهم صحنه سوزاندن…

 • >
 • >
 • >
 • >

16 آوريل 2016 ... به گزارش خبرنگارما، متهم که پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرده است با قرار ... ستایش به امید پیدا شدن او منتظر نشستهاند اما با حسرت میگوید در این امید بودیم ... وقتی توی جامعه اموزش و فرهنگ رابطه جنسی وجود نداشته باشه، و حتی از گفتن ... کاش سرموقع ب فرزندانمون اگاهی میدادیم اگاه کردن بچه ها نه تنها روشون...

(Gravity Surveying) ثقل سنجی محمدرضا عبادی ... …

 • >
 • >
 • >
 • >

فصل ششم به بررسی روش های گرانی سنجی در اکتشافات نفت و .... مقدار تفاوت گرانی بدست آمده را محاسبه می کند مقدار گرانی نسبی در نقاط .... هنگامی که کشتی تکان می خورد و باال و پایین می شود ) نسبت به سطح دریا( باعث ..... این ابهام نشان دهنده مشکل وارون سا ... عمق یک توده ی خطی یا عمق تا مرکز استوانه با همان جرم به قرار زیر است :.

روایی و پایایی مقیاس تعیین سطح آرامسازی رمزی در بیماران بزرگسال…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺩﺭ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ. ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﯼ .ﺑﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. ﺭﻭﺵ. : ﻫﺎ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﺵ ... ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﺩﻳﺪﻩ. ٨٤٣/٠. ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﺿﺮﻳﺐ ﮐﺎﭘﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ. ﺍﺳﺖ. ﺑﻮﺩ ٨٧٥/٠ ... 2Trauma Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, ... ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ. ﻫﻤ. ... ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ. ﺳﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ. ﻭﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺒ. ﺐ.

ﺑﺮداري ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻘﺸﻪ دﺳﺘﻮر دانشگاه آزاد اسلامی واحد…

 • >
 • >
 • >
 • >

3 فوریه 2013 ... ﺻﻮرت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎ و ﺳﺮﺷﮑﻨﯽ ارﺗﻔﺎﻋﺎت. 26. 4. 1 ... ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎﺑﯽ و ارﺗﻔﺎع ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎدﯾﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ .... ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ و ﻋﺪدي ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . 1 ..... ﻣﻨﺸﻮرﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮاز ﮐﺮوي ... ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮاز، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺒﺎب در وﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ..... دورﺑﯿﻦ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ. و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺑﺮﺧﻮرد و ﻟﻐﺰش در دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. زﯾﺮا ﺗﮑﺎن.

به اشتراک گذاشتن در :