صفحه نمایش سری خطی ارتعاشی

صفحه نمایش سری خطی ارتعاشی

Vibration_Rev1 ارتعاشات منابع 1 تئوری…

 • >
 • >
 • >
 • >

View Vibration_Rev1 from MECHANICAL 102 at Ferdowsi University of Mashhad. ... طبقه بندی سیستمهای ارتعاشی بر اساس رفتار آنها 1 سیستمهای خطی : اگر معادله ... یک سری از سینوسها و کسینوسها بیان نمود که بدان سری فوریه گفته میشود . ..... 25 ارتعاش آزاد با میرایی لزجی در حالتی که یک صفحه تخت با سرعت ثابت...

پاورپوینت بررسی ارتعاشات خودرو یک دو سه پروژه

 • >
 • >
 • >
 • >

در پاورپوینت بررسی ارتعاشات خودرو به طور خلاصه به مباحث زیر پرداخته شده است: ... ود برشی مستقیم: در این مود، سیال میان دو صفحه که حرکت نسبی دارند قرار...

کیفیت پلی اتیلن کیفیت پلاستیک زباله بازیافت خط YE من…

 • >
 • >
 • >
 • >

راه حل های خطی بازیافت پلاستیک های زباله از YE I ... YE من 40 سال را در حال توسعه پنج سری 'سیستم پردازش گلوله، هر سری ارتقاء داده شده است. ... هر خط پردازش بازیافت پلاستیک شامل موارد زیر است: تعویض صفحه نمایش هیدرولیک،; اکسترودر ... ارتعاشی خشک کن: با ارتعاش، مایع حذف می شود و گلوله های اندازه ای مناسب انتخاب می شوند.

بارهای وارد بر ساختمان

 • >
 • >
 • >
 • >

6 جولای 2015 ... ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺳﺎزه در ارﺗﻌﺎش دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻧﺴ ... دﻳﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ، ﻛـﻪ در ﺻـﻔﺤﻪ دﻳـﻮار ﻋﻤـﻞ. ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﭼﺮﺧﻪ اي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺎرﺑﺮي ..... ﺗﻴﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺮي ﻛﻪ رﻳﻠﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻞ ﺟﺮاﺛﻘﺎل را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺗـﺼﺎﻻت و ﻧـﺸﻴﻤﻦ .... ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار. Pr.

ﺑﺮآورد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ارﺗﻌﺎش آزاد ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﯽ …

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن روش ﻫﺎي ﻋﺪدي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ارﺗﻌﺎش آزاد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ در ﻃﯽ ... در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺪي ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻄﯽ ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﻮﺿﻮع، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي ... رﻓﺘﺎر ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮﻧﺶ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ . 2 .... ﺑﻌﺪي اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﭘﯽ ﺻﻠﺐ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

سرفصل دینامیک ؛ سرفصلهای دینامیک | بوکلت دانلود

 • >
 • >
 • >
 • >

10 دسامبر 2014 ... حرکت خمیده خطی صفحه ای ... فصل پنجم : سینماتیک صفحه ای اجسام صلب ... نمایش ترسیمی حرکت; وضعیت تعادل مرجع; معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا; جواب ... عملیات برداری; سری; مشتق; انتگرال; روش نیوتن برای معادلات دشوار...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 1391 زﻣﺴﺘﺎن فرافن سنجش

 • >
 • >
 • >
 • >

8 دسامبر 2012 ... ﺻﻔﺤﻪ. 3. دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. 2<. ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ. ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت. . ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. ﮔﺬراﻧﺪن. اﯾﻦ. دوره،. ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ... ﻧﻤﺎﯾﺶ. ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﺳﻮأﻻت ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ. ﯽ. •. ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت. :1. ﻓﯿﺰﯾﮏ. ،. و. اﺣﺪﻫﺎ. ،. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ..... دﯾﺠﯿﺘﺎل و. FFT. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ. ﻧﻬﺎر و ﻧﻤﺎز. ﮐﺎرﮔﺎه. : 6. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﺳﺮي. ﻫﺎي. زﻣﺎﻧﯽ. •. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ... ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻄﯽ، ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﺳﯿﺎل. ﮐﺎرﮔﺎه. : 6. ﻣﯿﺮاﯾﯽ.

الآکوستیکس Farasout Negar

 • >
 • >
 • >
 • >

در پی بکارگیری سری جدید سیستم های با منبع خطی K2 در مراسم بازینهای ... صفحه اصلی · نقشه سایت ... را به تعداد متعددی از تجهیزات نصب شده در سالن های نمایش، مراکز گردهمایی ها، میادین ورزشی، اماکن زیارتی و عبادتی و پارک های تفریحی می دهند. .... دریچه هوایی پیشرفته برای توان خروجی بیشتر، مقاومت هوایی بهتر و ارتعاشات زاید...

دانشگاه صنعتی شریف مکتبخونه | آکادمی آنلاین تخصصها

 • >
 • >
 • >
 • >

نمایش گزینههای بیشتر. نمایش گزینههای کمتر. دانشگاه. دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه تهران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه علوم پزشکی تهران. نرم افزارهای...

اصل مقاله

 • >
 • >
 • >
 • >

در اين مقاله طراحي جاذب ديناميکي براي نصب، روي بدنه براي جذب ارتعاش و استهالک انرژي ... خطي و اصول طراحي آن ... کامپوزيتي با يک اليه الستيک با مقطع متغير به يک صفحه ..... پرواز، چند سري آزمايش صو ... مستهلک نمودن ارتعاش پانل نمايش مي. دهد.

سنسورهای مورد استفاده برای اندازه گیری ارتعاشات نسبی شفت…

 • >
 • >
 • >
 • >

27 آگوست 2008 ... سنسورهائی که برای اندازه گیری ارتعاشات نسبی شفت در یک ماشین در حال کار بکار برده میشوند، ... محدوده اندازه گیری وسیع و خطی با وضوح بالا.

مقاله تحلیل ارتعاشات لوله های دربردارنده سیال با توجه به…

 • >
 • >
 • >
 • >

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۹ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۷۰۲ | نظرات: ۰ ... حجم فایل: ۲۰۷.۶۶ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) ... در این تحقیق ارتعاشات خطی بررسی خواهد شد و معادلات حرکت لوله و سیال بکمک روش ... و مقایسه سیکل جذبی آب لیتیوم بروماید دو اثره سری وموازی همراه با دو کندانسور...

دانلود کدهای متلب خانه متلب

 • >
 • >
 • >
 • >

دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب پیش بینی سری های زمانی با استفاده از .... چند نقطه, سطح محصور حاصل از اتصال چند نقطه در صفحه, شبه معکوس ماتریس, ضرب خارجی ... و غیر خطی, ضریب تبیین, محاسبه میانگین, مدل سازی, نمایش ویژگیهای آماری, ..... یا dimensionality reduction,کاهش ارتعاش سازه,کاهش بعد غیر خطی,کاهش مرتبه مدل...

آموزش تنظیم دستی و اتوماتیک نور صفحه نمایش لپتاپها رسانه…

 • >
 • >
 • >
 • >

15 فوریه 2016 ... اما چگونه میتوان میزان روشنایی صفحه نمایش لپتاپها را تنظیم کرد؟ ... به منظور یافتن این دو کلید از روی کیبورد لپتاپتان سری دکمههای F را ..... به گزارش کلیک، بلک بری در راستای ایجاد تغییر و تحول عظیم در خطی مشی تولید گوشی های هوشمند، .... تمامی ارتعاشات درون گوشی شما توسط لایه اضافی از پلاستیک و یا...

آلاینمنت : بررسی تخصصی دستگاه آلاینمنت لیزری Fixturlaser…

 • >
 • >
 • >
 • >

4 مارس 2015 ... این ابزار دارای صفحه نمایش “5 رنگی و لمسی بوده و قابلیت حمل با یک دست ... استفاده از لیزر خطی به جای لیزر نقطه ای; فاصله مجاز بین سنسور ها تا...

فیلم آموزشی آنالیز استاتیکی غیر خطی دال بتن آرمه مدلسا …

 • >
 • >
 • >
 • >

14 مه 2017 ... سایت جامع آموزشکده فیلم آموزشی آنالیز استاتیکی غیر خطی دال بتن آرمه ... سری، تحت آزمایشی قرار می گیرد و به کاپیتان آمریکا تبدیل می شود.

تابع

 • >
 • >
 • >
 • >

درس سوم ضمن یادآوری رابطه خطی کتاب نهم با مشخص کردن نقاط در صفحه محورهای مختصات ... بلکه از دو قرن پیش ابتدا از دل یک مباحثه روی یک سری پیام ارتعاشی به وجود آمده و به مرور دستخوش ... الف( تابع را به صورت مجموعه زوج مرتب نمایش دهید.

تحلیل و کنترل یک ربات کابلی االستیک در حرکت صفحه…

 • >
 • >
 • >
 • >

تحلیل و کنترل یک ربات کابلی االستیک در حرکت صفحه. ای. پایان نامه .... استخراج معادالت حرکت و خطی سازی ..... بازوهای رباتیکی سری، بر طبق رسوم گذشته. جابه ... زۀ بزرگ به اضافه ارتعاشات، نویز و قیمت باال رنج می .... نمایش ساختار سیستم ب.

بررسی ارتعاشات شدیداً غیر خطی در سیستم انتقال قدرت…

 • >
 • >
 • >
 • >

اين پديده به عنوان ارتعاشات غيرخطي بين دندانههاي درگير ناشي از لقّي[1] تعريف شده است. ... به شکل زير ارائه شده، به صورت متناوب فرض شده و مي تواند به صورت سري فوريه نشان داده شود. ... صفحه درگيري، صفحهاي عمود بر خط واصل مرکز دو چرخدنده در محل تماس دندانهها است که در شکل ...... شکل 5 نمايش محدوده ارتعاش از نوع 1 (بدون ضربه)

مشاهده مقاله | آشنایی با دستگاه اندازهگیری خواص مغناطیسی…

 • >
 • >
 • >
 • >

اساس کار دستگاه مغناطیس سنج VSM، قانون القای فارادی می باشد که با ارتعاش نمونه و ... با انتقال این جریان القایی به کامپیوتر متصل به دستگاه و نمایش حلقه پسماند، .... منبع تغذیه آن جریان DC تا حد ١٤٠ آمپر تولید می نماید و صفحه کنترل کنندة آن در شکل(6) نشان داده شده است[ 8]. ... این سیگنال با ممان مغناطیسی نمونه رابطة خطی دارد .

رسم نمودار خطی و Scatter در اکسل ویژوال بیسیک در…

 • >
 • >
 • >
 • >

6 ژانويه 2015 ... از نمودار Scatter در اکسل میتوان برای ترسیم یک سری نقاط مجزا در ... نمودار خطی در اکسل، برای نمایش تغییرات داده های پیوسته میتواند مورد ... صفحه ی خالی برای شما نمایش داده میشود که میتوانید رسم نمودار در اکسل را از آن آغاز نمایید.

Untitled

 • >
 • >
 • >
 • >

5 ژانويه 2013 ... سانگر دو جرمی، سه. جرمی، چهار جرمی. پدیده ی خود مرتعش. صفحه. 4. 5. 16. 22. 40. 42 ... در مورد آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین باید گفت که سعی ..... سری. که در طرف. موتوراست. ) میشود و. در این صورت میله، یک سرمفصل. – ..... منحنی نمایش تغییر طول را بر حسب وزن افزوده به فنر رسم کنید و ضریب ... ه، خطی است یا.

ستون دو سر گيردار

 • >
 • >
 • >
 • >

رفتار ستون اولر در شكل صفحه بعد ديده مي شود: در بارهای ... ج) تئوري خطي مذكور تنها مقادير بارهاي بحراني و مدهاي كمانش را مشخص مي كند و قادر نيست كه رفتار پس بحراني (PostCritical Behaviour) را به نمايش گذارد. .... تکلیف سری اول کامپیوتری:.

اﻧواع ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔراﻧﺳﯾل یک معادله دیفرانسیل معمولی معادله ای ا …

 • >
 • >
 • >
 • >

یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی خطی مرتبه دوم از دو متغیر را به. صورت زیر نشان داد: ... تار رها می شود تا در صفحه ارتعاش نماید. فرض می کنیم که. حرکت تار را. در صفحه. در لحظه. در نقطه ای به طول ... معادله اصلی موج به صورت زیر قابل نمایش است: چون فرض شده که ...... امکان مشتقگیری جمله به جمله از سری وجود دارد(. بنابراین داریم:.

شناسایی محل تحریک و مسیرهای جریان انرژی در یک صفحه نازک…

 • >
 • >
 • >
 • >

28 سپتامبر 2014 ... ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارﺗﻌﺎش ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻻﮔﺮاﻧﮋ. اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه ... ﺳﺮي ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﻄﺢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد .... ﺷﮑﻞ. 1. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻧﺎزك...

بررسي اثر گل حفاري بر ارتعاشات ساقه هاي مته پژوهش…

 • >
 • >
 • >
 • >

صفحه 7484، ... اثر جرم و ميرايي آن بيش تر شده و ارتعاشات ساقه مته در هر ... در شكل 1، نماي کلي يك ساقه مته نمايش داده شده است. ... خطي و غيرخط ي، بار الزم براي کمانش س اقه مته را به ..... اين کار، دو سري معادالت ماتريسي به دست مي آيد. )19(. )...

جرم متوالی تحلیل پایداری دینامیکی ارتعاشات عرضی تیر تحت…

 • >
 • >
 • >
 • >

حليل پایداري دیناميکي ارتعاشات عرضي تير تحت عبور. متوالي جرم ... گاه ساده که با. یک سری پیوسته از جرم. های .... خطی با ضرائب متغیر با زمان است. به محض اینکه جرم تیر ..... تشکیل شده و تئوری فالکه صفحه. ی α Ω ... نمایش داده شده است. نتایج،...

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ دﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ رﻳﺎﺿﯽ ﻣﺪل ﺳﺎزﯼ Mathematical Modelling of…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﮔﺬرا ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴ. ﯽ ﺳﻴﺴ ﺘﻤﻬﺎﯼ ﺧﻄ ﯽ ﺑ ﺎ ﻳ ﮏ ورودﯼ. – ... ﺻﻔﺤﻪ. 2. از. 21 .2. ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ زﻳﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ . Linear. : 0x2sin dt yd xcos ..... Q = g)x,p(. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺮﯼ ﺗﻴﻠﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ.

کنترلر دیجیتال فیشر سری FIELDVUE DVC5000 ::…

 • >
 • >
 • >
 • >

این کنترلرها بر روی اکچوئیتورهای روتاری و خطی فیشر (Fisher) و سایر سازندگان قابل نصب هستند. برای تهیه انواع کنترلرهای دیجیتال فیشر سری FIELDVUE...

پمپ خطی سيرکولاتورگراندفوس مدل TP دماتجهیز

 • >
 • >
 • >
 • >

پمپ خطی سيرکولاتورگراندفوس مدل TP : قیمت های جدید ، تصاویر و اطلاعات کامل پمپ خطی ... نمایش بزرگتر ... هد پمپ های سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید . ... جنس پوسته الکتروپمپ های خطی سیرکولاتور گراندفوس سری UPS چدن و جنس پروانه کامپوزیت می باشد.

اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏ مهندسی مکانیک…

 • >
 • >
 • >
 • >

ارﺗﻌﺎﺷﺎت در ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮدار ﺧﺮوﺟﯽ در ﺣﻮزه زﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻓﻮرﯾﻪ و ﻻﭘﻼس ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻄﯽ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن .... اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ روي ﺳﯿﮕﻨﺎل (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن .... روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مروری بر روش های ارزیابی سلامت ساختمان و معرفی روش آسیب شناسی…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻱ ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩ. ﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ... ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘ. ﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﻥ ... ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ، ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﺭﻭﺵ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ، ﻣﺪﻝ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤ. ﺮﻙ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ... ﻥ، ﺑﺰﺭﮔـﻲ ﻭ ﻧـﻮﻉ ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﺻـﻔﺤﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. [1] . 2. 2 .... ﻳﻚ ﺳﺮﻱ. ﺩ. ﺍﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘـﺎﻝ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ. ﺁﻳ. ﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺗﺎً ﻳﻚ ﺍﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ. ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ...

اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻌﺎش ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﻧﺎﻣﺤﺪود دوار اﻻﺳﺘﯿک

 • >
 • >
 • >
 • >

اﺳﺘﺨﺮاج. 29. 2. 3. ارﺗﻌﺎﺷﺎت. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐم اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎى ﻏﯿﺮ. دوار. 32. 3. 3. ﺣﻞ ﻋﺪدى ﻣ. ﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽ. (GDQ). 32 ... 5. ﻓﻬﺮﺳﺖ. اﺷﮑﺎل. ﻋﻨﻮان. ﺷﮑﻞ. ﺻﻔﺤﻪ. 1. 2. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﯿﺮ دوار. 2. 2. 2. : ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ. دوار. 12. 3. 2 ..... اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾک ﺳﺮى ﺗﻮاﺑﻊ. ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در ... اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺌﻮرى اﻻﺳﺘﺴﯿﺘﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎى ﮐﻮﭼک...

به اشتراک گذاشتن در :